Катедра за енергетику и процесну технику

fink energetika i procesna tehnika

Настанак и развој катедре
Катедра за енергетику и процесну технику је основана 1987. године као резултат настојања тадашњег Машинског факултета да одговори на изазове конкуренције у области високог школства и истраживања у области процесне технике. Паралелно са настанком Катедре, започеле су и студије на смеру за Процесну технику, а од академске 1990/91. године на смеру за Енергетику и процесну технику. Први чланови Катедре били су др Светислав Стојковић, редовни професор, др Милун Бабић, ванредни професор и др Милорад Бојић, доцент. 
Први шеф Катедре, у периоду 1987. - 1994., био је проф. др Светислав Стојковић, који је, све до пензионисања, својим подстицајним ангажовањем значајно доприносио кадровском, наставном и научном уздизању Катедре и студијама енергетике и процесне технике на Факултету. Након њега, шеф Катедре постаје проф. др Милун Бабић, који својом визијом развоја, креативношћу и ентузијазмом, ослањајући се на тимски рад и подстицање стваралачке индивидуалности сарадника, као и на селекцију најбољих младих кадрова наставља јачање катедре. Као последица усавршавања и истраживања чланова Катедре, пре свега у областима рационалног газдовања енергијом и технологија коришћења и пројектовања обновљивих извора енергије, у периоду након 2000. године, креирају се нови наставни предмети на смеру и значајно се иновирају садржаји постојећих предмета.  Након одласка проф. др Милуна Бабића у пензију 2015. године, у кратком периоду, шефови Катедре су били, до преране смрти, академик проф. др Милорад Бојић и, до избора на место декана Факултета инжењерских наука, проф. др Добрица Миловановић.
 
Катедра данас 
Катедру за енергетику и процесну технику чине 5 редовних професора, 5 ванредних професора и 1 доцент. Наставници и сарадници Катедре су чланови већег броја научних и професионалних удружења у Србији и у иностранству, а појединци су и регистровани експерти ЕУ.
 EPT katedra
Катедра за Енергетику и процесну технику данас
 
Катедра организује и изводи наставу на сва три нивоа академских студија, а наставници и сарадници су aнгажовани на свим студијским програмима који се изводе на Факултету. Треба истаћи да је њихово доминантно ангажовање на модулу Енергетика и процесна техника студијских програма машинског инжењерства, као и на студијским програмима Урбаног инжењерства и Инжењерства заштите животне средине. 
У свом наставном раду,  чланови Катедре стављају нагласак на образовање студената кроз оспособљавање за тимски рад и коришћење савремених рачунарских алата за прорачуне, пројектовање и симулације, као и на креирање савремених студијских програма инжењерства за потребе шире друштвене заједнице уз поштовање принципа одрживог развоја.
Од оснивања Катедре, титулу дипломираног инжењера машинства на смеру (Енергетика и) Процесна техника, по програмима пре увођења „болоњског система“ 2005. године, стекло је 207 студената, а титулу  машинског инжењера и машинског инжењера струковних студија смерова Eнергетикa и процеснa техникa и Eнеро еко менаџмент стекао је 31 студент. До краја 2019. године, 208 инжењера машинства и 139 мастер инжењер завршило је академске студије на модулу за Енергетику и процесну технику. У истом периоду, дипломе је стекло 37 дипломираних инжењера урбаног инжењерства и 10 мастер инжењера инжењерства заштите животне средине.
Научно-истраживачка делатност Катедре усмерена је на истраживање, развој и пројектовање високоучинских енергетских машина и опреме, хидрауличних и пнеуматских машина, индустријских процесних апарата и постројења, система за транспорт флуида и пренос енергије флуидима, уређаја и система за климатизацију, грејање и хлађење, опреме и технологија за коришћење обновљивих извора енергије, регулационих турбоспојница, аутоматских мењача за возила и грађевинске машине; дефинисање методологије и спровођење енергетских прегледа у индустрији, зградарству и комуналним системима; истраживање и примену оптималних решења у областима енергетског и еколошког менаџмента у индустрији; истраживање и развој техника и система за управљање чврстим отпадом, третман отпадних вода и пречишћавање ваздуха; развој експертских система у области управљања енергетским и токовима отпадних  материја; дефинисање процедура за мерење и контролу потрошње енергије и пројектовање мерних уређаја; развој еколошких грађевинских материјала од рециклираних материјала, итд. 
Наставници и сарадници Катедре су учествовали и учествују у реализацији великог броја научно-истраживачких пројеката финансираних од стране ресорних министарстава науке, просвете и енергетике, као и пројеката који имају међународни карактер (FP, HORIZON 2020, COST, билатерални пројекти, итд.). Учешће на пројектима науке и интензивна сарадња са привредом, као и велика посвећеност наставника, створили су могућност за квалитетну реализацију постдипломских студија на Катедри. Као последица тога, од свог оснивања до краја 2019. године, у оквиру Катедре успешно је одбрањено 20 докторских дисертација и 17 магистарских радова. То је резултовало и значајним бројем радова објављеним у реномираним међународним научним часописима (у последњих 10 година 96 SCI радова), саопштења на научно-стручним скуповима у земљи и иностранству, студиjа и eкспeртиза мeђунaрoднoг, нaциoнaлнoг, рeгиoнaлнoг и лoкaлнoг знaчaja, и увођењем у индустриjску прoизвoдњу нoвих прoизвoдa, пoстрojeњa и тeхнoлoшких пoступaкa.
 
Центри и лабораторије катедре
Реализација практичне наставе и истраживачког рада обавља се у Лабораторији за енергетику и процесну технику и Лабораторији за термодинамику и термотехнику, као и Регионалном ЕВРО - центру енергетску ефикасност, Центру за рационално газдовање енергијом и Центру за грејање, климатизацију и соларну енергију. 
Лабораторије су опремљене великим бројем инсталација са припадајућом мерном опремом на којима се обављају: научна истраживања, стручна испитивања, вежбе студената, израда докторских дисертација и др. 
Истраживачко-развојна подршка центара привреди и институцијама реализује се кроз:
 • теренска експериментална мерења у индустрији и зградарству, која обухватају: гаранцијска испитивања, функционалне провере, одређивање енергетских и процесних карактеристика и др.,
 • програме рационализације потрошње енергије и повећања ефикасности коришћења енергије (у индустријским постројењима, зградама и јединицама локалне самоуправе),
 • промоцију ефикасних и чистих енергетских технологија и обновљивих извора енергије (анализа потенцијала, израда студија оправданости, контрола реализације, итд.),
 • осмишљавање и реализацију различитих едукативних курсева/семинара за трансфер знања, искустава и добре праксе у областима термоенергетике, процесне технике, енергетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије, управљања чврстим отпадом и третмана отпадних вода,
 • развој стратешких докумената (увођење енергетског менаџмента, креирање енергетске политике, енергетско планирање, програми енергетске ефикасности, итд.),
 • софтверско инжењерство у термотехници, енергетици, процесној техници и инжењерству заштите животне средине (развој алата и апликација за моделирање, оптимизацију, итд.).
 • израду различитих техничких студија, студија оправданости, идејних пројекта, као и развој демонстрационих пројеката, експертизу при имплементацији пројеката, ревизију пројеката, итд. 
 
Издавачка делатност
Значајна активност наставничког кадра Катедре за енергетику и процесну технику у областима процесног, енергетског и инжењерства заштите животне средине, од оснивања до данас, и њихова посвећеност да својим студентима обезбеде одговарајућу литературу, резултовала је, између осталог, објављивањем 28 уџбеника (рачунајући само прва издања) и монографских публикација. Сем тога, за сваки наставни предмет развијени су и користе се наставни садржаји у електронској форми, прилагођени захтевима савременог начина извођења наставе у инжењерским дисциплинама.
 
Међународна сарадња и конференције
Кaтeдрa имa вeoмa плoдну и ширoку сaрaдњу са сродним департманима и катедрама у земљи и блиском окружењу, као и следећим иностраним факултетима и институтима:
 • Technische Fakultät Friedrich-Alexsander-Universität Erlangen-Nürnberg, Ерланген, Немачка,
 • National Institute of Applied Sciences of Lyon (Lyon INSA), Лион, Француска,
 • The Hong Kong Polytechnic University, Department of Building Services Engineering, Хонгконг, Кина,
 • Reunion University, Department of Civil Engineering, Мадагаскар,
 • Vilnius Gediminas Technical University, Urban Engineering Departmen, Виљнус, Литванија,
 • The University Of Technology And Life Sciences, Bydgoszcz, Пољска,
 • Tallinn University of Technology, School of Engineering,  Талин, Естонија,
 • University of Thrace, Ксанти, Грчка,
 • Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Kosice, Кошице, Словачка, итд.
Катедра активно учествује у међународним пројектима наставничке и студентске мобилности (Erasmus+, CEEPUS, итд.). Чланови катедре традиционално учествују у научном и организационом одбору скупова Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems (SDEWES), Саветовању Енергетика, КГХ конгресу, Processing конгресу, итд. 
 

Активни наставници и сарадници катедре:

Претрага