Национални програми и пројекти

Актуелни пројекти и пројекти који су се реализовали у претходном петогодишњем периоду:

 1. УГОВОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НИО У 2024. ГОДИНИ Евиденциони број: 451-03-66/2024-03/ 200107 од 05.02.2024. године
 2. УГОВОР О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У НАСТАВИ НА АКРЕДИТОВАНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У 2024. ГОДИНИ Евиденциони број: 451-03-65/2024-03/ 200107 од 05.02.2024. године

Пројекти Фонда за науку

 1. Artificial INTELligence-based Decision Support System for Early and Accurate Diagnosis of HEART Failure (INTELHEART), Program PRIZMA, 2023- .  
 2. Prediction of damage evolution in engineering structures (PROMINENT), Program PRIZMA, 2023- .  
 3. Modular and versatile collaborative intelligent waste management robotic system for circular economy - CircuBot, Program RAZVOJ - zeleni program saradnje nauke i privrede, 01.05.2023. - 30.04.2025.  
 4. Novel approach to laser induced breakdown spectroscopy diagnostics of fusion reactor plasma facing components - NOVA2LIBS4fusion, Prоgrаm IDЕЈЕ, 2022-2024
 5. Management of new security risks – reserach and simulation development - NEWSIMR&D, Prоgrаm IDЕЈЕ, 2022-2024 
 6. Reduce fuel consumption and pollutant emissions by optimizing traffic signals for city of Kragujevac - RESONANCE, Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: Vaučeri za razmenu znanja, Institucija partnera na projektu: Pittsburgh Inetelligent Transportation Systems Lab, University of Pittsburgh, SAD, 2022
 7. Artificial intelligence for managing workplace safety - AI4WorkplaceSafety, Program za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije Fonda za nauku Republike Srbije, 2020-2022 
 8. Dynamics resilience as a measure for risk assessment of the complex water, infrastructure and ecological systems: making a context - DyRes_System, Prоgrаm zа izvrsnе prојеktе mlаdih istrаživаčа Fоndа zа nаuku Rеpublikе Srbiје, 2020-2022.

Пројекти у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 1. Uvođenje Predmeta Osnovi mašinskog i dubokog učenja za studente elektrotehničkog i RačuNarskog inženjersTVa (UPORNOST), br. projekta: 612-00-01187/2021-05-50, (2021-2022)
 2. Unapređenje laboratorijskih vežbi uvođenjem elektronske laboratorijske sveske (ELN) u oblasti digitalnih tehnologija i novih materijala u savremenoj industriji (ZDP-ELN), br. projekta: 451-02-02004/4/2019-06, (2019-2020)
 3. Inoviranje laboratorijskih vežbi i eksperimenata na predmetima master studijskog programa Bioinženjering, br. projekta: 451-02-02004/2/2019-06, (2019-2020)
 4. Unapređenje nastavnog procesa na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo kroz ojačavanje preduzetničkih i digitalnih kompetencija nastavnog osoblјa i studenata (Unapred), br. projekta: 451-02-02004/20/2019-06, (2019-2020)
 5. Unapređenje kompetencija i praktičnih znanja budućih inženjera primenom koncepta učenja kroz iskustvo (BZR DIDAKTIK), br. projekta: 451-02-02004/39/2019-06, (2019-2020)
 6. Inoviranje kurikuluma predmeta Projektovanje tehnoloških procesa na modulu Proizvodno mašinstvo i Industrijski inženjering Master akademskih studija studijskog programa Mašinsko inženjerstvo (IKP-PTP), br. projekta: 451-02-02004/40/2019-06, (2019-2020)

Пројекти Фонда за иновациону делатност Републике Србије

Програм сарадње науке и привреде

 1. Smart Pet Toothbrush (Razvoj pametne četkice za zube za kućne lјubimce sa jedinstvenim skupom funkcija (promenlјive glave, vlakna sa različitim ukusima, NFC komunikacija), kao besplatna mobilna aplikacija koja povezuje korisnike i veterinare), ID 50404, 2022
 2. StayAlert - A New Tool for Safe Work (Nosivi EEG sistem za sprečavanje nesreća i lјudskih grešaka na visokorizičnim radnim mestima). Nosilac konzorcijuma je mBrainTrain, 2020.- 2022
 3. SMART ECO system for automatic contactless washing of vehicles - SMART WASHING SYSTEMS (Ekološki automatizovani sistem za beskontaktno pranje vozila zasnovan na 4.0 industrijskoj tehnologiji), Nosilac konzorcijuma je NIKOM-AUTO, 2020 - 2022
 4. Integrisani sistem za proizvodnju ortopedskih pomagala

Доказ концепта

 1. MOBVIRFFR, MOBilna aplikacija za VIRtualni FFR (Frakcioni otpor strujanju krvi),. broj. projekta 5928, 15.09.2020. - 14.09.2021.
 2. Primena veštačke inteligencije za ocenu kvaliteta ekstrudiranih gumenih profila (AI4RubberQA), broj. projekta 5184, 2020

Иновациони ваучери

 1. Unapređenje bezbednosti na radu i produktivnosti malih pneumatskih presa; partner: GOMMA Line d.o.o., 2018.
 2. Kontinuirano praćenje hemijskih štetnosti u radnoj sredini; partner: IBL HELIOS Srbija a.d., 2019.
 3. Automatizacija doziranja i aplikacije adheziva za flok; partner: GOMMA Line d.o.o., 2019.
 4. Analiza mogućnosti primene alata Industrije 4.0 (IoT) u grafičkoj industriji; partner: Grafostil d.o.o., 2019.
 5. Studija temperaturne stabilnosti fluida, neonatalnog inkubatora AmnioBed; partner: Amion Life d.o.o., 2019.
 6. Razvoj komore za kalibrisanje zidnih merača pritiska; partner: LOTRIČ Metrologija d.o.o. Kragujevac, 2020.
 7. Projektovanje i razvoj uređaja za kalibraciju merila sile; partner: LOTRIČ Metrologija d.o.o. Kragujevac, 2021.
 8. Automatizacija mašine za konfekcioniranje kartona; partner: Galona d.o.o. Kragujevac, 2021.
 9. "Lean Manufacturing" i optimizacija procesa rada u proizvodnji kartonske ambalaže; partner: Galona d.o.o. Kragujevac, 2021.
 10. TTZ za otkrivanje i praćenje pokretnih cilјeva pomoću video senzora u realnom vremenu; partner: DLS Specijalni sistemi d.o.o. Kragujevac, 2021.
 11. Studija izvodlјivosti: Na putu ka C02 neutralnom postrojenju za proizvodnju margarina; partner: Puratos d.o.o. Beograd, 2021.
 12. Razvoj namenskog vakuumskog griperskog sistema za kolaborativne robote; partner: Vita-Elko d.o.o., 2021.

Пројекти из програма Министарства науке у пројектном циклусу 2011-2019

Пројекти основних истраживања

 1. Динамика хибридних система сложених структура, ОИ-174001
 2. Напредне аналитичке, нумеричке и методе анализе примењене механике флуида и комплексних система, ОИ-174014
 3. Микромеханички критеријуми оштећења и лома, ОИ-174004
 4. Неинвазивна и инванзивна дијагностика и перкутано лечење сужења на рачвама крвних судова, ОИ-175082
 5. Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини, ОИ-174028

Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања

 1. Примена биомедицинског инжењеринга у предклиничкој и клиничкој пракси, ИИИ-41007
 2. Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енереганама Р.Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих постројења, ИИИ-42013
 3. Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима, ИИИ-44010
 4. Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој пракси, ИИИ-41017
 5. Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије, ИИИ-42006

Пројекти технолошког развоја

 1. Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита, ТР-35021
 2. Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње, ТР-33015
 3. Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, ТР-32036
 4. Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-возило-окружење, ТР-35047
 5. Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних резима у сложеним условима експлоатације, ТР-33047
 6. Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене, ТР-34002
 7. Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, ТР-35033
 8. Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом рачунарске интелигенције, ТР-36002
 9. Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената, ТР-35037
 10. Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала, ТР-35034
 11. Истраживање могућности унапређења технологије заваривања микролегираних челика, ТР-35024
 12. Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији, ТР-37013
 13. Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења, ТР-33022
 14. Истраживање и развој алтернативних погонских система и горива за градске аутобусе и комунална возила ради побољшања енергетске ефикасности, ТР-35042

Остали пројекти

Програм зелених иновационих ваучера у Србији, финансиран од стране Европске банке за обнову и развој (EBRD): Green Innovation Vouchers Scheme - EBRD

 1. Rаzvој nаprеdnоg sistеmа mаšinskе viziје zа prаćеnjе mаtеriјаlа i smаnjеnjе оtpаdа u štаmpаrskој industriјi - 01-1/197 (Advanced system for material tracking and waste reduction); prеduzеćе: Grafostil d.o.o.; pružаlаc uslugа istrаživаnjа i rаzvоја: Fаkultеt inžеnjеrskih nаukа, Krаguјеvаc
 2. Sеrtifikаciја blоkоvа оd rеciklirаnоg еkspаndirаnоg pоlistirеnа i pеpеlа - 01-1/1489 (Development and performance evaluation of lighweight concrete blocks containing waste expanded polystyrene and fly ash); prеduzеćе: DORADO DOO KRAGUJEVAC; pružаlаc uslugа istrаživаnjа i rаzvоја: Fаkultеt inžеnjеrskih nаukа, Krаguјеvаc i Institut IМS, Bеоgrаd
 3. Rаzvој stоnе rаčunаrski uprаvlјаnе mаšinе zа prоvеru dimеnziја i zаvršnu оbrаdu; prеduzеćе: GOMMA Line d.o.o. - 01-1/697 (Increasing productivity and effectiveness through development of specific automatization solutions); pružаlаc uslugа istrаživаnjа i rаzvоја: Fаkultеt inžеnjеrskih nаukа, Krаguјеvаc
 4. Употреба отпадног стиропора и летећег пепела у производњи лаких бетонских блокова, реализација пројекта: новембар 2023 - новембар 2024.

Претрага