Аутомобилско инжењерство

Студијски програм основних академских студија Аутомобилско инжењерство је акредитован Уверењем о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00595/2013-04 од 24.05.2013. године.

Студијски програм траје три године (180 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „инжењер индустријског инжењерства – аутомобилско инжењерство“.

Услови за упис: У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда завршног рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку основних студија Аутомобилског инжењерства очекивани исходи учења су:
- познавање фундаменталних дисциплина у области аутомобилског инжењерства (математика, термодинамика, механика, итд.) на нивоу који се очекује од инжењера ове области и у земљама ЕУ;
- владање рачунарским и CAD алатима, вештином програмирања и употребом информационих технологија;
- владање стеченим знањима у контексту: „знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“;
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација;
- разумевање различитих прилаза и методологија анализе и синтезе система, објеката и процеса, као и читање и писање релевантне техничке документације.

НАПОМЕНА: Студијски програм је укинут одлуком Наставно-научног већа од 18.06.2020. године односно одлуком Сената од 24.09.2020. године.

 

Претрага