Катедра за производно машинство

PM Logo

Настанак и развој Катедре
Школовања на смеру започело је школске 1962/63, преласком на II степен студирања прве генерације студената Машинског факултета. Назив, суштина и циљеви смера су се мењали у складу са развојем смера: од Припремно-производног одсека (1962), преко Организационо-технолошког смера (1966), Смера за производњу и организацију (1974) и Одсека за производно машинство и организацију (1980), до смера за Производно машинство (од 1989. до данас). Године 2000. започиње школовање и на смеру за Индустријско инжењерство.

Катедра данас
Данас Катедра за производно машинство реализује наставни процес на: основним и мастер академским студијама машинског инжењерства за модуле Производно машинство и Индустријски инжењеринг, докторским студијама Машинског инжењерства, докторским студијама Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на српском и енглеском језику и једногодишњим мастер студијама Инжењерског менаџмента и Индустријског инжењерства – пословни информациони системи.

KatedraPMnastavnici

Катедра за производно машинство данас

Заједничким ангажовањем са осталим катедрама Катедра за производно машинство учествује у реализацији студијских програма на основним и/или мастер академским студијама: Војноиндустријског, Аутомобилског, Урбаног инжењерства, Инжењерства заштите животне средине, Биоинжењеринга и Рачунарске технике и софтверског инжењерства.

Центри и лабораторије Катедре
У оквиру научноистраживачке јединице Катедра има лабораторије за а) обраду метала и трибологију (ЛОМТ) и б) обраду метала деформисањем и машинске материјале.
Велики део активности чланова Катедре се одвија кроз рад центара и то:

  • Центар за ревитализацију индустријских система – ЦРИС
  • Центар за теротехнологију – ЦT
  • Центар за компјутером интегрисано пословање – CIM
  • Центар за трибологију
  • Центар за квалитет – CQ
  • Центар за интегрисани развој производа и процеса и интелигентне системе – ЦИРПИС
  • Центар за рециклажу дотрајале ПЦ опреме – RCPC
  • Регионални центар за перманентно образовање – РЦПO
  • Центар за материјале и заваривање
  • Центар за виртуелну производњу – CeVIP.

Лабораторије и центри су опремљени савременом и софистицираном опремом и софтверима намењеним за научноистраживачке и образовне активности. У области научноистраживачког рада чланови и сарадници Катедре су дали огроман допринос кроз руковођење или учествовање у бројним домаћим научним пројектима које финансира ресорно Министарство, односно кроз руковођење или учествовање у бројним међународним пројектима (Horizon, Erasmus, FP6/FP7, Tempus, EUREKA, WUS, programi EAR, CEPUS и др). Посебно се истичу пројекти рађени за потребе компанија, као што су већина фабрика компаније „Застава“ Крагујевац, ФАМ Крушевац, Електропривреда Србије, Ваљаоница бакра Ужице, Сартид Смедерево, ФРА Чачак, FCA Крагујевац.
Издавачка делатност
Часопис “Tribology in industry”
Године 1979. почело је публиковање првог специјализованог триболошког часописа у земљи, Трибологија у индустрији. Оснивач и главни уредник часописа био је Проф. др Бранко Ивковић. Од 1996. године часопис се издаје на енглеском језику под називом Tribology in Industry (ISSN 0354-8996), а од 2009. године часопис има и своје електронско издање (e-ISSN 2217-7965). Часопис излази четири пута годишње и публикује научне и стручне радове из области трења, хабања и подмазивања. Главни уредник часописа је проф. др Слободан Митровић. Часопис Tribology in Industry је индексиран у бројним индексним базама: SCOPUS, EBSCO, Copernicus, SCImago, DOAJ, CWTS, ResearchBib и др. На основу одлуке матичног Научног одбора за машинство, часопис Tribology in Industry се категорише као М24.
Сви бројеви часописа се могу преузети са сајта часописа www.tribology. rs.
Часопис “International Journal for Quality Research”
Од 2007. године Центра за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, данас Факултета инжењерских наука, заједно са Центром за квалитет Машинског факултета из Подгорице почео је са издавањем међународног часописа International Journal for Quality Research. Часопис се издаје на енглеском језику, четири броја годишње и покрива широк спектар истраживања у области квалитета. Часопис има широк међународни уреднички одбор и листу међународних рецензената. Уредници часописа су др Славко Арсовски, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу и др Здравко Кривокапић, Машински факултет, Универзитет Црне Горе. Часопис је индексиран као Emerging SCI, као и SCOPUS и EBSCO индексним базама.
Часопис “Proceedings on Engineering Sciеnces”
Почео је да се издаје 2019. године и до сада је индексиран у COPERNICUS, DOAJ, MIAR и другим индексним базама.
Катедра је организовала и многе научне скупове и саветовања националног и међународног карактера, као што су Саветовање производног машинства (V 1969; XIX 1985; XXXI 2006; XXXVII 2018), Конференције о трибологији – YUTRIB (1989. прва, 1991. друга, 1993. трећа, 1999. шеста, 2005. девета), BALKANTRIB (2005), SERBIATRIB (2007, 2011, 2013, 2019), YUMO (1998), Фестивал квалитета (од 2003. године).
Међународна сарадња и конференције
Конференције о трибологији YUTRIB, SERBIATRIB
Прва Југословенска конференција о трибологији – YUTRIB одржана је 1989. у организацији Машинског факултета у Крагујевцу – Катедре за производно машинство и Југословенског друштва за трибологију. Тада је први пут у бившој СФРЈ окупљен широки круг научних и стручних радника из свих области науке и технологије који се баве триболошким проблемима. Програмима конференција, које се одржавају сваке друге године, обухваћене су савремене области трибологије почев од основа триболошким процеса, преко материјала, елемената триболошких система, трибологије обрадних система, трибометрије, трибодизајна и сл., до савремених триболошких информационих система. До сада је одржано 16 конференција.
Фестивал квалитета
Сваке године од 2003. Центар за квалитет Факултета инжењерских наука у Крагујевцу уз значајну помоћ Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије организује Фестивал квалитета са задатком саопштавања и размене знања, идеја, информација и искустава у остваривању функције управљања квалитетом у малим и средњим предузећима, великим компанијама и научно-образовним институцијама. Тиме се и Факултет укључује у национални програм унапређења квалитета чији је основни циљ допринос успешном наступу националне економије на домаћем и међународном тржишту, а тиме и бржој транзицији читавог друштва. У оквиру Фестивала квалитета организују се: Међународна конференција о квалитету, Национална конференција о квалитету, Конференција о квалитету живота и Конференција студената индустријског инжењерства и менаџмента. До сада је одржано 16 Фестивала.

Шеф катедре: Др Милан Ерић, редовни професор

Активни наставници и сарадници катедре:

Претрага