Катедра за моторна возила и моторе

MVM Logo

Настанак и развој Катедре
Од школске 1966/67. на Машинском факултету настава је организована на два смера:
Моторна возила и Организационо-технолошки смер.
Од школске 1972/73, уведене су последипломске студије са специјалистичким и магистарским курсевима на смеровима Моторна возила и Мотори СУС.
Наставници који су изводили наставу у првим годинама рада Факултета, из предмета блиских моторима и возилима, сачињавали су наставно-научну групу (претеча Катедре). Кадровским јачањем формира се Катедра за саобраћајно машинство и транспорт, 1979. године, а 1989. Катедра за моторна возила и моторе.
Први шеф Катедре био је проф. Др Душан Симић, а касније професори: др Милун Бабић, др Стеван Веиновић, др Рајко Радоњић, др Мирослав Демић и др Драгољуб Радоњић.
Прву докторску дисертацију из области моторних возила, на Машинском факултету у Крагујевцу одбранио је Душан Симић (Берлин, 1970), а из области мотора Раде Јанков (Грац, 1970). На овом факултету прву дисертацију из области мотора одбранио је Стеван Веиновић (1973), а из области моторних возила Мирослав Демић (1978).
Катедра данас
Катедра за МВМ је данас носилац већег броја активности и то:

 • Извођење наставе на основним, последипломским и докторским студијама на смеровима за Моторна возила и моторе и Друмски саобраћај;
 • Реализација научно-истраживачких пројеката у сарадњи са одговарајућим државним министарствима и привредом;
 • Сарадња са сродним институцијама у земљи и иностранству;
 • Стручна подршка лабораторијама и центрима који делују на Машинском факултету, а из делокруга моторних возила и мотора.

KatedraMVMnastavnici

Катедра за моторна возила и моторе данас

Центри и лабораторије Катедре
Лабораторија за моторна возила (ЛМВ)
Лабораторија за моторна возила (ЛМВ) обавља следеће делатности:

 • Динамичка истраживања склопова и подсклопова возила
 • Истраживања удобности возила
 • Експлоатациона истраживања.

Лабораторија за моторе СУС и погонске материјале

Лабораторија за моторе СУС и погонске материјале састоји се од Одељења за моторе СУС и Одељења за погонске материјале, и једна је од првих лабораторија на факултету. У области научноистраживачког рада активности лабораторије се састоје у следећем:

 • Реализација експерименталних делова магистарских теза и докторских дисертација
 • Реализација научноистраживачких пројеката
 • Сопствена истраживања
 • Организовање и извођење семинара у оквиру перманентног образовања, сарадња са другим научно-истраживачким и привредним организацијама.

Центар за техничку исправност возила (ТИВ)

Центар ТИВ је једна од шест овлашћених институција у СР Србији за испитивање возила на моторни погон као и прикључних возила која се појединачно производе или преправљају.

Центар за безбедност саобраћаја

Активност ЦБС-а је усмерена, приоритетно, на издавање оверених копија уверења које је ЦБС издавао у ранијем периоду. Поред тога, ЦБС има и могућности решавања сложених проблема из области управљања саобраћајним токовима у градовима и вештачења саобраћајних незгода.

Центар за испитивање возила за превоз опасних материја и дијагностику

Делатност:

 • Послови стручног oспoсoбљaвaњa лицa кoja прeвoзe oпaснe мaтeриje и рукуjу oпaсним мaтeриjaмa
 • Испитивaњe мoтoрних и прикључних вoзилa, нaмeњeних зa прeвoз oпaсних мaтeриjа
 • Диjaгнoстикa мoтoрних и прикључних вoзилa.

 Издавачка делатност

 Часопис ˝Моторна возила и мотори˝

Почетак излажења часописа ˝Моторна возила и мотори˝ је везан за март месец 1975. Сагледавајући потребе у области научне и стручне мисли из области мотора и возила, почев од марта 1992, часопис мења назив у ˝Mobility and Vehicle Mechanics˝ и излази четири пута годишње на енглеском језику. Главни и одговорни уредник часописа је од настанка до 2003. био проф. др Душан Симић, затим проф. др Александра Јанковић, а данас проф. др Јованка Лукић.

Међународна сарадња и конференције

Међународни пројекат

E!3240, EURECA PROJECT Automobile steel material parts substitution with aluminum – ASMATA.

Симпозијум ˝Моторна возила и мотори˝

Катедра и Редакција часописа МВМ-саопштења покренули су иницијативу за организовање симпозијума ˝Моторна возила и мотори˝. Иницијатива је свесрдно подржана од тадашњих Завода ˝Црвена застава˝ и први симпозијум је организован почетком октобра месеца 1979. у Крагујевцу. Тиме је богата сарадња Катедре за моторна возила и моторе и поменуте фирме добила нову научно-стручну манифестацију, МВМ-Симпозијуми. Други симпозијум МВМ је одржан 1982, а затим сваке парне године. Симпозијум је одржан 13 пута, а затим је континуитет задржан прерастањем симпозијума у Међународни конгрес МВМ. Осми Конгрес (21. скуп) одржава се 2020. године.

Шеф катедре: Др Јованка Лукић, редовни професор

Активни наставници и сарадници катедре:

Претрага