Савет факултета

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет Факултета:

 1. доноси Статут Факултета, на предлог Већа Факултета;
 2. бира и разрешава декана Факултета;
 3. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Већа Факултета;
 4. Доноси финансијски план факултета на предлог стручног органа;
 5. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета на предлог стручног органа;
 6. усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог стручног органа;
 7. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 8. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Већа Факултета;
 9. бира председника Савета и заменика председника;
 10. одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање насатавника и сарадника;
 11. доноси општа акта у складу са законом;
 12. усваја план јавних набавки;
 13. обавља и друге послове у складу са законом и статутом факултета.

Чланови Савета из редова запослених на Факултету инжењерских наука и студената Факултета инжењерских наука су:

Ред.

број.

Име и презиме Функција Јединица
 1. Владимир П. Миловановић председник Савета наставно-научна
 2. Маријана Гавриловић Божовић заменик председника Савета наставно-научна
 3. Драган Ракић члан наставно-научна
 4. Петар Тодоровић члан наставно-научна
 5. Владимир Вукашиновић члан наставно-научна
 6. Иван Крстић члан наставно-научна
 7. Милош Матејић члан наставно-научна
 8. Владимир М. Миловановић члан наставно-научна
 9. Милан Ерић члан наставно-научна
 10. Јасна Глишовић члан наставно-научна
 11. Дубравка Живковић члан наставно-научна
 12. Предраг Петровић члан ненаставна
 13. Ивана Шћекић члан ненаставна
 14. Милица Бубања члан студенти
 15. Томислав Миловић члан студенти
 16. Ангелина Павловић члан студенти

Чланови Савета - представници однивача које је именовала Влада Републике Србије:

1. др Милош Ђуран, дописни члан САНУ, редовни професор Природно-математичког факултета у пензији,

2. др Зорица Лазић, директор Клинике за пулмологију, Клинички Центар Крагујевац, редовни професор, Факултет медицинских наука у Крагујевцу

3. др Снежана Соковић, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу,

4. др Никола Миливојевић, извршни директор Института за водопривреду "Јарослав Черни", Београд,

5. Синиша Којић, директор Средње стручне школе у Крагујевцу,

6. Бранко Спасић, технички директор Siemens Mobility d.o.o.,

7. Зоран Вуловић, председник Vulovic Group.

 

Претрага