Студентски парламент

Студентски парламент је орган Факултета.

Начин избора и број чланова Студентског парламента утврђује се општим актом Факултета.

Студенти су активни учесници у образовно-научном и научноистраживачком раду Факултета и заједно са наставницима и сарадницима Факултета су одговорни за резултате заједничког рада.

Студенти имају право и дужност да на Факултету учествују у доношењу одлука и утврђивању предлога о питањима заштите својих права и интереса, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Детаљне информације>>>

Претрага