Катедра за машинске конструкције и механизацију

MKM Logo

Настанак и развој Катедре
Чврсто повезан са Машинским факултетом у Београду, чији су наставници годинама одржавали наставу у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу је према Статуту Факултета наставу првог степена за студенте Одељења почео октобра 1960. године са Конструкторским одсеком (једним од три постојећа на Машинском факултету у Београду).
Половином седамдесетих година прошлог века у оквиру научно-наставне групе потпуно је сазрела идеја о потреби отварања новог одсека који би школовао конструкторе општег профила и индустрији понудио инжењере какве Машински факултет до тада није школовао.
Одлуку о формирању Одсека за машинске конструкције донео је Савет Машинског факултета у Крагујевцу, а Одсек је основан Статутом Машинског факултета, усвојеним личним изјашњавањем на референдуму одржаним 16. новембра 1978. године.
Рад Одсека одвијао се на састанцима Пленума одсека. Чланови Одсека били су истовремено и чланови Пленума. Одсек се старао о увођењу савремених научних метода и тековина у настави предмета који му припадају, о изграђивању научно-наставних кадрова, о развоју научноистраживачког рада и разматрао сва питања око спровођења наставног програма и извођења наставе.
Пленум Одсека за машинске конструкције конституисан је 14. 12. 1978. године, а за првог председника Одсека изабран је доцент др Радомир Љубисављевић.
Научно-истраживачка активност и практичне вежбе студената Одсека за Машинске конструкције обављале су се преко Завода за машинске конструкције који је у свом саставу имао: Лабораторију за машинске елементе и механизме, Лабораторију за аутоматику и пнеуматику, и Конструктивно - развојни биро.
Прва генерација студената, после завршетка петог семестра школске 1979/80. године, определила се за Одсек за машинске конструкције и отпочела је настава у шестом семестру 1980. године према поменутом новом наставном плану и програму на Машинском факултету у Крагујевцу.
Од 1989. године долази до нове промене наставних планова основних студија на Машинском факултету у Крагујевцу према којима је предвиђено пет образовних смерова (назив ”Одсек” замењен је изразом ”Образовни смер”).
На нови начин студирања („болоњски“) прелази се 2005. године, а уместо смерова уводе се образовни модули. На оба нивоа студија (основним академским и мастер академским) уведени су модули за Машинске конструкције и механизацију. Поред тога, до прве акредитације 2008. године на Машинском факултету су постајале и струковне студије, са два модула Катедре за машинске конструкције и механизацију.
Акредитацијом 2008, реакредитацијом 2013, и малим изменама наставних планова дошло се до Модула за машинске конструкције и механизацију у данашњем облику.
На Смеру за Машинске конструкције последипломских студија постојале су студије за стицање стручног назива специјалисте техничких наука, академског назива магистра техничких наука и научног степена доктора техничких наука. Специјалистичке студије су трајале једну годину, магистарске две године, а докторске студије три године.
Данас у оквиру акредитованих докторских академских студија Катедра за машинске конструкције и механизацију има своју научну област, под истим називом са 12 предмета.
Катедра данас
Данас Катедра има 16 чланова и то: пет редовних професора, четири ванредна професора, четири доцената и три асистента.
Чланови Катедре држе наставу на основним, мастер и докторским студијама Модула за машинске конструкције и механизацију, 5 заједничких предмета студијског програма Машинско инжењерство и више предмета на другим студијским програмима, Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
За четрдесет година постојања на Катедри је одбрањено 28 докторских дисертација и 44 магистарске тезе.
До данас Катедра је ишколовала око 720 дипломираних машинских инжењера, преко 120 мастер инжењера машинства, 23 машинска инжењера, 8 струковних инжењера и преко 260 бечелора.
Свршени студенти смера/модула за машинске конструкције и механизацију данас успешно раде у свим значајнијим предузећима и установама у Крагујевцу и региону. Велики број њих је ангажован и у водећим светским компанијама.
Чланови ове катедре су аутори 38 универзитетских публикација (уџбеника, помоћних уџбеника и монографија) и преко 2000 радова објављених у међународним и домаћим часописима и конференцијама.
Чланови Катедре су руководили реализацијом и учествовали у реализацији 33 национална и 10 међународних пројеката.

KatedraMkMnastavnici

Катедра за машинске конструкције и механизацију данас

Центри и лабораторије Катедре
У оквиру Катедре функционишу две лабораторије: Лабораторија за машинске конструкције и механизацију и CAD Лабораторија, те два научно-истраживачка центра: Центар за испитивање и прорачун машинских елемената и машинских система – проф. др Вера Николић-Станојевић (CIPMES) и Центар за испитивање механичких преносника (CIMP).
Издавачка делатност
Чланови ове катедре су аутори преко 40 универзитетских публикација (уџбеника, помоћних уџбеника и монографија) и преко 2000 радова објављених у међународним и домаћим часописима и конференцијама.
Међународна сарадња и конференције
Катедра за машинске конструкције и механизацију има веома успешну сарадњу са универзитетима и институтима широм света. Сарадња је, у највећој мери, успостављена кроз реализацију међународних пројеката (Tempus, Eramus+, CEEPUS, …), као и кроз заједнички научно-истраживачки рад. Ова сарадња је омогућила да скоро сви чланови Катедре бораве по више пута на страним универзитетима и институтима. Остварена је значајна мобилност студената Модула за машинске конструкције и механизацију, тако да скоро сви заинтересовани студенти одслушају бар по један семестар на партнерским Универзитетима.
Чланови Катедре активно учествују у раду домаћих и међународних конференција. За Катедру посебан значај имају конференције ИРМЕС, под окриљем удружења Адеко (Асоцијација за дизајн елементе и конструкције). Катедра за машинске конструкције и механизацију је два пута организовала ИРМЕС конференције и то 2004. и 2019. године. Обе конференције су оцењене као изузетно квалитетно организоване, са великим бројем квалитетних радова, значајним међународним учешћем и занимљивим пратећим програмима.

Шеф катедре: Др Ненад Марјановић, редовни професор

Активни наставници и сарадници катедре:

Претрага