Катедра за примењену механику и аутоматско управљање

PMAUНастанак и развој Катедре
Од оснивања Универзитета „Светозар Марковић“ у Крагујевцу 1976. године (данас Универзитет у Крагујевцу), па све до 1990. године, на Машинском факултету (данас Факултет инжењерских наука) је постојало неколико катедри и група за опште и фундаменталне дисциплине, као претеча данашње Катедре за примењену механику и аутоматско управљање (ПМАУ), а које су обухватале курсеве физике, математике, механике крутог и еластичног тела, механике флуида, термодинамике, односно предмете општег стручног садржаја. Машински факултет је 1990. године реализовао план и програм основних дипломских студија у области машинства у оквиру пет смерова, при чему је један од смерова био Аутоматско управљање. Током 1991. године промењено је име у Смер за примењену механику и аутоматско управљање и на тај начин је и основана катедра истог назива. У следећој фази развоја факултета до 2001. године, наставници и асистенти Катедре за ПМАУ су обављали образовно-научни рад из наставних предмета наставног плана за заједничке студије (заједнички предмети за све образовне смерове) и из следећих предмета Механика I, Механика II, Примена рачунара, Електротехника са електроником, Механика флуида и Основе аутоматског управљања као и из свих области машинства које се изучавају у оквиру предмета наставног плана за образовни смер Примењена механика и аутоматско управљање. Пратећи трендове тржишта и привреде, на Машинском факултету у Крагујевцу 2001. формиран је нови образовни смер Информатика у инжењерству. Катедра за ПМАУ је била иницијатор и предлагач увођења овог смера, а наставници и сарадници Катедре за ПМАУ су изводили наставу из скоро свих предмета наставног плана тог смера. Даљи убрзан развој факултета, и увођење нових студијских програма Војно-индустријског инжењерства и Аутомобилског инжењерства, довело је и до промене имена факултета у Факултет инжењерских наука 2011. год. Наставници Катедре за ПМАУ су поред студијског програма Машинског инжењерства били ангажовани и на новим студијским програмима на заједничким предметима Механика 1, Механика 2, Механика 3, Рачунарски алати, Механика флуида, Мерење и управљање, као и на великом броју стручних предмета што је у допринело даљем развоју факултета и његовом позиционирању у односу на захтеве тржишта и индустрије. На иницијативу Катедре за ПМАУ, 2015. године се уводи студијски програм Рачунарска техника и софтверско инжењерство. Наставници Катедре за ПМАУ дају велики допринос у организовању и извођењу наставе, а проширење наставно-научне области намеће и запошљавање нових наставника што кулминира 2017. године, када се уз сагласност Катедре за ПМАУ, издваја група наставника и формира Катедру за електротехнику.
Катедра данас
Веће Катедре за ПМАУ, у овом тренутку чини 14 наставника и асистената. Од тога броја су: 8 редовни професори, 4 ванредни професори, 1 доцент и 1 асистент. Чланови Катедре за ПМАУ, данас обављају наставно-научни рад из предмета на свим студијским програмима основних и мастер студија Машинског инжењерства (модули Примењена механика и аутоматско управљање и Информатика у инжењерству), Војно-индустријског инжењерства, Аутомобилског инжењерства, Рачунарске технике и софтверског инжењерства и Урбаног инжењерства. Такође, наставници Катедре за ПМАУ, изводе наставу и на докторским студијама студијског програма Машинско инжењерство. Сви наставници и сарадници, поред образовне делатности, баве се научним и стручним истраживањима. Тако је Катедра за ПМАУ препознатљива по научним резултатима из области примењене механике, геомеханике, биомеханике, анализе и прорачуна вагонских конструкција, нумеричких симулација, механике флуида, композитних материјала, аутоматског управљања, роботике и мехатронике, информатике, експерименталне механике, испитивања материјала, развој софтвера и других области. У области стручне сарадње Катедра за ПМАУ остварује сарадњу са компанијама из региона са којима остварује заједничке пројекте.

KatedraPMAUnastavnici

Катедра за примењену механику и аутоматско управљање данас


Центри и лабораторије катедре
Лабораторије и центри чије активности су везане за наставни и научно истраживачки рад катедре су:

  • Лабораторија за композитне материјале и инжењерски софтвер
  • Лабораторија за аутоматику, хидраулику и роботику
  • Центар за инжењерски софтвер и динамичка испитивања
  • Центар за примењену аутоматику – CPA
  • Центар за информационе технологије – CIT
  • Центар за биоинжењеринг – CBI
  • Центар за композитне и нове материјале
  • ECDL центар.

Издавачка делатност
Чланови Катедре за ПМАУ су врло активни и на пољу издавачке делатности. Наставници објављују уџбенике, збирке задатака, практикуме и скрипте за наставне предмет на којима изводе наставу, што омогућава да студирање на Факултету инжењерских наука буде квалитетније. Публикације аутора ове катедре користе се и на другим машинским и техничким факултетима у земљи. Поједине публикације штампане су и на енглеском језику код водећих светских издавача и користе се на универзитетима широм света. Чланови Катедре за ПМАУ, такође, учествују и у издавању часописа Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, као чланови, рецензенти и оснивачи Српског друштва за рачунску механику.
Међународна сарадња и конференције
Чланови катедре су координирали и учествовали у великом броју међународних пројеката из програма TEMPUS, FP6, FP7, WUS, DAAD, H2020, ERASMUS+, EUREKA. Кроз реализацију ових пројеката остварена је значајна међународна сарадња и набављена опрема за наставу и научноистраживачки рад.
Наставници и асистенти Катедре за ПМАУ су се усавршавали на многим светским универзитетима и институтима: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology у САД, University of Bologna у Италији, Technishe Universität Braunschweig, Ruhr-Universität Bochum, Albert-Ludwigs-Universität; Freie Universitat Berlin, Universität Erlangen-Nürnberg, у Немачкој, University of Nottingham, University of Brighton, University of Cambridge, University of Oxford, у Великој Британији, Cyprus University of Technology на Кипру, Graz University of Technology, Vienna University of Technology, Centre for Social innovation Wien, Johan Kepler University, Linz у Аустрији, Technical University of Kosice у Словачкој, Institute for Production Engineering у Данској, Univerza v Ljubljani, University of Maribor у Словенији, Czech Technical University у Чешкој, Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT) Polskiej Akademii Nauk (PAN) у Пољској.

Шеф катедре: др Мирослав Живковић, редовни професор

Активни наставници и сарадници катедре:

Претрага