Биоинжењеринг

Студијски програм мастер академских студија Биоинжењеринг акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj: 612-00-00150/10/2018-03 од 14.02.2019. године.

Студијски програм траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметних студија и даје академски назив „мастер инжењер биомедицинског инжењерства“.

Услови за упис: Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Очекивани исходи знања, дефинисани преко одговарајућих знања и вештина студената су следећи:
- владање знањима и вештинама у области биоинжењеринга на нивоу мастер академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
- владање рачунарским алатима, вештином програмирања и употребом информационо-комуникационих технологија и доступном модерном истраживачком опремом;
- праћење и примена новина у струци, као и успешна и равноправна сарадња са колегама из образовних, научних, истраживачких, привредних или клиничких организација из земље и света;
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економске, организационе и друштвено социјалне релације.

 

Претрага