Обезбеђење квалитета

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (Комисија) у оквиру свог делокруга рада даје смернице и предлоге за дефинисање политике квалитета, стратегије обезбеђења квалитета, развоја и унапређења квалитета студијских програма, наставе и научноистраживачког рада и осталих активности у остваривању делатности Факултета. Комисија континуирано прати и процењује процес унапређења квалитета, указује на недостатке и даје предлоге корективних мера, у циљу сталног подизања нивоа квалитета свих активности Факултета.
 
Комисија за обезбеђење квалитета има следеће надлежности:
 • предлаже Наставно-научном већу Факултета и спроводи све активности у процесу периодичне унутрашње и спољашње провере квалитета;
 • промовише културу и етику квалитета на Факултету;
 • планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и научноистраживачког рада на Факултету;
 • израђује предлог Стратегије за обезбећење квалитета на Факултету;
 • континуирано прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета Факултета и предлаже акционе планове за спровођење стратегије;
 • континуирано анализира спровођење прописаних поступака, процедура и критеријума, и даје предлоге за унапређење квалитета документације, као и друге корективне мере;
 • учествује у изради документације неопходе за унутрашњу и спољашњу проверу квалитета и акредитацију студијских програма Факултета;
 • организује прикупљање података за оцену квалитета, систематизује и обрађује добијене податке;
 • разматра и даје мишљење о припремљеном извештају самовредновању;
 • доставља годишњи Извештај о раду Наставно-научном већу Факултета на усвајање;
 • учествује у осталим активностима неопходних за спровођење и унапређење система квалитета рада на Факултету, на захтев Наставно-научног већа.
 
Документа Комисије за обезбеђење квалитета:
 1. Одлука о именовању Комисије за обезбеђење квалитета од 21.10.2021. године
 2. Одлука о именовању Комисије за обезбеђење квалитета од 18.10.2018. године
 3. Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета за 2012. годину
 4. Годишњи извештај Комисије за обезбеђење квалитета за 2011. годину
 5. Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета за 2014. годину
 6. Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета за 2015. годину
 7. Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета 2019. годину
 8. Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школске 2022/2023., 2023/2024., и 2024/2025. године
 

 
Обавештење Комисије за обезбеђење квалитета
 
У оквиру редовних активности на обезбеђењу квалитета на Факултету инжењерских наука, Комисија за обезбеђење квалитетаразматра и појединачне примедбе и/или сугестије наставника, сарадника и студената, које се тичу квалитета свих активности на ФИН-у, а посебно квалитета наставног процеса. ЗатоКомисија за обезбеђење квалитета позива све студенте, наставнике, сараднике и ненаставно особље да јој упуте информације (путем е-маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или поштом) о лошем квалитету појединих активности на факултету које су опазили. Комисија ће све информације детаљно проучити, испланирати и предузети конкретне мере, како би се квалитет тих активности побољшао.
 
Председник Комисије за обезбеђење квалитета
 

 
Систем обезбеђења квалитета:
 
 1. Политика обезбеђења квалитета
 2. Стратегија обезбеђења квалитета и поступци обезбеђења квалитета ФИН-а 2019. година
 3. Стратегија обезбеђења квалитета ФИН-а 2012. година
 4. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама
 5.  Интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета ФИН-а (.zip 4MB)
 6. Одлуке органа управљања у функцији подизања квалитета
 7. Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета
 
 
Периодична провера квалитета:
 
 1. Извештај о самовредновању Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2012. година
 2. Извештај о самовредновању факултета, Пројекат 145677-ТЕМПУС-2008-РС-СМГР, 2011. година
 3. Просечна пролазност студената студијских програма 1. Машинско инжењерство ОАС, 2. Машинско инжењерство ДАС, и 3. Војноиндустријскоинжењерство ОАС, у школској 2010/2011 години (.zip)
 4. Извештај о самовредновању ФИНК 2015 (.zip 90MB)
 5. Извештај о самовредновању ФИНК 2018
 6. Извештај о самовредновању студијског програма МАС - Инжењерство заштите животне средине (одлука о усвајању)
 7. Извештај о самовредновању студијског програма ОАС - Рачунарска техника и софтверско инжењерство (одлука о усвајању)
 8. Извештај о самовредновању студијског програма МАС - Инжењерски менаџмент (одлука о усвајању)
 9. Извештај о самовредновању студијског програма МАС - Индустријски инжењеринг - пословни информациони системи (одлука о усвајању)
 10. Извештај о самовредновању студијског програма ОАС - Војноиндустријско инжењерство (одлука о усвајању)
 11. Извештај о самовредновању студијског програма МАС - Војноиндустријско инжењерство (одлука о усвајању)
 12. Извештај о самовредновању студијског програма ДАС - Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент (одлука о усвајању)
 13. Извештај о самовредновању студијског програма МАС - Урбано инжењерство (одлука о усвајању)

Све сугестије у вези докумената система обезбеђења квалитета и периодичне провере квалитета послати на:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 
Доступне анкете о процени квалитета:
 
 
Своје мишљење студенти могу доставити путем портала http://anketa.fink.rs/ где је дата софтверска апликација која треба да помогне процедуру анкетирања студената, чување и обраду резултата анкета. Међутим, охрабрују се студенти, алумни, послодавци и сви, који својим искуством и релевантним мишљењем желе да помогну, да то и учине попуном и слањем понуђених анкета (или у другој писаној форми) на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или за Комисију за обезбеђење квалитета, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац.
 
Комисија за обезбеђење квалитета

Претрага