Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм основних академских студија Инжењерство заштите животне средине je заједнички студијски програм Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (ФИН) и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ПМФ). На 56. електронској седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, која је одржана 29. априла 2021. године, донета је одлука о акредитацији овог студијског програма.

Студијски програм траје четири године (240 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „Дипломирани инжењер заштите животне средине“.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда дипломског рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Исходи учења на студијском програму:

  • владање напредним академским знањима која се односе на теорије, принципе и процесе у оквиру инжењерства заштите животне средине,
  • поседовање знања потребних за вредновање, критичко разумевање и примену знања у области инжењерства заштите животне средине,
  • поседовање вештине решавања сложених проблема у области инжењерства заштите животне средине и у нестандардним условима,
  • владање рачунарским алатима, вештином програмирања и употребом информационо-комуникационих технологија и доступном модерном истраживачком опремом, релевантном за област инжењерства заштите животне средине,
  • праћење и примена новина у струци, као и успешна и равноправна сарадња са различитим друштвеним групама,
  • владање ширим контекстом сагледавања инжењерских проблема, што подразумева узимање у обзир економских, организационих и друштвено-социјалних релација у области инжењерства заштите животне средине, у циљу унапређења постојеће праксе,
  • поседовање способности предузимљивог решавања проблема, вођења сложених пројеката (самостално и са пуном одговорношћу), организације, контроле и обучавања других за рад у области инжењерства заштите животне средине,
  • способност примене етичких стандарда професије дипломираног инжењера заштите животне средине и испољавања позитивног односа према значају целоживотног учења.

Претрага