Електротехника и рачунарство

Студијски програм мастер академских студија Електротехника и рачунарство акредитован је верењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj: 612-00-01749/2019-06 од 29.10.2019.године.

Студијски програм траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер електротехнике и рачунарства“.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Књига наставника>>>

По завршетку мастер студија Електротехника и рачунарство очекивани исходи учења су:
- владање методама и алатима за анализу, синтезу и пројектовање електронских и рачунарских система као и другим специјализованим рачунарским алатима и програмима,
- владање специфичним знањима и вештинама која стиче кроз студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу,
- стицање вештине решавања сложених проблема на иновативан начин који доприноси развоју у области електротехнике и рачунарства,
- стицање вештине примењивања сложених метода, инструмената и уређаја релевантних за област електротехнике и рачунарства,
- стицање способности предузетничког деловања и самосталног рада са пуном одговорношћу на најсложенијим пројектима,
- стицање способности планирања и реализације научних и/или примењених истраживања што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

 

Претрага