Катедре

Веће катедре у оквиру своје надлежности предлаже програм наставних предмета и разматра питања образовног, стручног и научноистраживачког рада. Такође, предлаже Наставно-научном већу програм научних истраживања и даје мишљење о научним радовима у којима учествују наставници и сарадници катедре. У поступку избора наставника и сарадника предлаже покретање поступка за попуну радног места или избор у више звање. У оквиру реализације наставе прати одвијање предавања, вежби и других облика наставе. Надлежност катедре је да разматра предлоге тема завршних и мастер радова као и предлоге тема докторских дисертација из научних области за које је надлежна. Радом катедре руководи шеф катедре кога на предлог Већа катедре и Наставно-научног већа именује и разрешава декан Факултета.

KatedreFakulteta

Катедре факултета:

Претрага