Аутомобилско инжењерство

Студијски програм мастер академских студија Аутомобилско инжењерство акредитован је Уверењем о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00595/2013-04 од 24.05.2013. године.

Студијски програм траје две године (120 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука, области Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент и даје академски назив „мастер инжењер индустријског инжењерства – аутомобилско инжењерство“.

Услови за упис: Право на упис имају сви студенти који су завршили основне трогодишње академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 180 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку мастер студија Аутомобилског инжењерства очекивани исходи учења су:
- владање знањима и вештинама у области аутомобилског инжењерства на нивоу дипломских академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
- владање методама и алатима за анализу, синтезу, пројектовање и производњу: CAD, CAM, CAE, FEA, FMEA и другим специјализованим рачунарским алатима и програмима;
- владање специфичним знањима и вештинама која се стичу кроз лабораторијски рад, студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, а што обухвата: познавање инструментације, информационих технологија, техничких средстава и елемената, битних концепата системског инжењерства и мехатронике (у смислу интеграције система), производње и одржавања, организације и других предметно специфичних области;
- владање стеченим знањима у контексту „знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“;
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

НАПОМЕНА: Студијски програм је укинут одлуком Наставно-научног већа од 18.06.2020. године односно одлуком Сената од 24.09.2020. године.

Претрага