Урбано инжењерство

Студијски програм основних академских студија Урбано инжењерство је акредитован Уверењем о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00295/6/2019-03 од 28.09.2020. године.

Студијски програм траје четири године (240 ЕСПБ), припада пољу интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија и даје академски назив „Дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја“.

Услови за упис: У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда завршног рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предметa.

* Књига предмета из 2013. године је доступна на следећем линку>>>

По завршетку основних студија Урбаног инжењерства очекивани исходи учења су:
- познавање фундаменталних дисциплина и интердисциплинарних стратегија и концепата (математика, механика, одрживи развој, урбанистичко пројектовање и планирање, енергетске технологије, итд.) на нивоу који се очекује од инжењера овог профила и у земљама ЕУ;
- способност дефинисања и развијања модерних инфраструктурних решења која ће обезбедити несметан локални економски развој, пружити квалитетан живот становништва и очување животне средине;
- владање стеченим знањима у контексту („знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“);
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација;
- разумевање различитих прилаза и методологија анализе и синтезе система, објеката и процеса, као и читање и креирање релевантне техничке документације.

Претрага