Урбано инжењерство

Студијски програм мастер академских студија Урбано инжењерство акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj: 612-00-00899/2017-06 од 09.02.2018. године.

Студијски програм траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметних студија и даје академски назив „мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја“.

Услови за упис: Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука, као и на неким од факултета сличних профила, из научних области техничко-технолошких или природно математичких наука, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку мастер студија Урбаног инжењерства очекивани исходи учења су:
- могућност анализе и дискусије комплексних утицаја и аспеката који формирају и обликују урбане просторе;
- употреба нових метода и технологија у урбаном планирању, и познавање могућности њиховог коришћења у процесима управљања урбаним развојем;
- познавање могућности различитих ГИС апликација и анализа и евалуација ГИС производа и перформанси;
- оспособљеност укључивања у тимове за израду еколошких и енергетских планова;
- самостално одлучивање током управљања пројектом у свим фазама реализације пројекта;
- самостална примена стечених знања из плитког и дубоког начина фундирања савремених конструкција;
- самостално прорачунавање конструкције у динамичком и сеизмичком смислу;
- примена метода коначних елемената у нелинеарној статичкој и динамичкој анализи грађевинских конструкција;
- коришћење савремених софтвера у области МКЕ за анализу конструкција у фази њиховог пројектовања;
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

Претрага