Инжењерски менаџмент

 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

- акредитација 2022 -

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер менаџмента“.

Услови за упис: Право науписимају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање академских вештина и специфичних знања (компетенција) у складу са текућом светском праксом за студије „ИНЖЕЊЕРСКОГ МЕНАЏМЕНТА“ на нивоу мастер академских студија.

Циљ је да се студент похађањем овог студијског програма оспособи да:

 • разматра техничко-технолошка и научна питања из праксе, разуме проблеме, формулише их и саопшти другима;
 • анализира инжењерске и технолошке проблеме и предлаже решење;
 • разуме утицаје и релације између концепта пројектовања и животног циклуса производа;
 • адекватно извести, и писмено и вербално адекватним техничким језиком и терминологијом, путем резултата и примера из праксе, о предностима нових идеја и иновација.

Циљеви студијског програма „ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ“ су у складу са основним задацима и циљевима Факултета инжењерских наука. То подразумева да се профилишу и оспособе стручњаци у области управљања организацијама заснованим на знању, како би се лакше стварала и одржала конкурентска предност таквих организација.

Дакле, основни циљеви мастер академских студија „ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ“ су јасно и недвосмислено формулисани и омогућавају да се оспособи студент да:

 • препознаје природу проблема са којима једна организација може да се суочи и примени адекватне истраживачке методологије ради њиховог решавања;
 • ствара претпоставке „интелигентних“ анализа, предвиђања, одлука и њиховог спровођења у живот организације;
 • информације и знање користи за доношење брзих и квалитетних одлука: стратегијског и тактичко – оперативног карактера;
 • комуницира са својим радним окружењем на матерњем и енглеском језику;
 • стекне увид у комплексне процесе доношења одлука;
 • стекне увид у аспекте дугорочног развоја;
 • ради у тиму и/или да води тим;
 • стекне увид у структуру и функционисање предузећа кроз важеће економске и социолошке односе и успостављени квалитет управе (менаџмента);
 • буде свестан могућих импликација његових професионалних активности на безбедност, екологију, итд.;
 • разуме ефекте нових развоја у техници и науци на радно окружење, друштво, али и животну средину,
 • стекне репрезентативна знања из дисциплина од интереса са нагласком на моделирању и системском прилазу;
 • влада апстрактним начином размишљања који са лакоћом може да примени на конкретном случају,
 • оперативно влада системским техникама, које укључују полазе од тржишно орјентисаних потреба, функционално-техничких спецификација, идејних техничких решења, и обухватају поступке итеративног пројектовања тј. анализу, синтезу, оптимизацију, конструкцију, испитивање (симулацијом, нпр.) и евалуацију.

Циљеви су усклађени са захтевима области инжењерског менаџмента и тржишта рада, привредног развоја и дефинисаним квалификацијским оквиром.

Савладавањем студијског програма студент стиче опште компетенције и то:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица у домену инжењерског менаџмента:                
 • овладавања методима, поступцима и процесима истраживања у домену инжењерског менаџмента;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа у домену инжењерског менаџмента;
 • примене знања у пракси;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • професионалне етичности.

            Савладавањем курсева у оквиру мастер студијског програма „ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ“ студенти ће бити у стању да раде на пројектовању организације засноване на знању или, тзв. интелигентних организација, као и стварању, одржавању и побољшању односа са купцима, тј. корисницима.

Дипломирани студенти из ове области ће добити и предметно-специфичне компетенције из кључних фактора (садржаја) који утичу на изградњу менаџмента знања:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине инжењерског менаџмента;
 • решавања конкретних проблема из домена инжењерског менаџммента, инжењерске економије и операционих истраживања уз употребу научних метода и поступака ;
 • повезивања основних знања из различитих области (управљања пројектима, управљања стандардима квалитета и заштите на раду) и њихове примене;
 • праћења и примене новина у струци што се односи на апликацију савремених знања из области инжењерског менаџмента ради превазилажења проблема и унапређења пословања;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у подручју инжењерског менаџмента;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима менаџмента, знањима организација које уче и обезеђују континуитет у пословању.

Очекивани исходи знања су следећи:

 • владање знањима и вештинама у области инжењерског менаџмента са нагласком на информационим технологијама на нивоу мастер академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
 • владање методама и алатима за анализу, синтезу и пројектовање менаџмент проблема у инжењерству;
 • владање специфичним знањима и вештинама која стиче кроз лабораторијски рад, студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, а што обухвата: информационе технологије, техничка средства и елементе, битне концепте системског инжењерства и друге предметно специфичне области;
 • владање стеченим знањима у контексту;
 • могућност примене метода операционих истраживања у решавању проблема који егзистирају у реалним привредним системима;
 • способност самосталне анализе и предвиђања решења проблема из области инжењерске економије;
 • способност анализе општих концепата и активности везаних за управљање пројектима;
 • владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

- акредитација 2015 -

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj: 612-00347/2015-04 од 20.03.2015. године.

Студијски програм траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер менаџмента“.

Услови за упис: Право науписимају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку мастер студија Инжењерског менаџмента очекиване компeтенције и исходи учења су:
- способност критичког анализирања и приступања теоријским и практичним проблемима у домену менаџмента;
- способност анализирања и управљања корпоративном културом, људским ресурсима/капиталом, контролом квалитета;
- способност за доношење сложенијих процесних и управљачких одлука унутар пословног контекста;
- способност препознавања потреба за експертизом осталих утицајних фактора у оквиру инжењерских процеса;
- владање знањима и вештинама у области инжењерског менаџмента са нагласком на информационим технологијама на нивоу мастер академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
- владање методама и алатима за анализу, синтезу и пројектовање;
- владање специфичним знањима и вештинама која се стичу кроз лабораторијски рад, студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, а што обухвата: информационе технологије, техничка средства и елементе, битне концепте системског инжењерства и друге предметно специфичне области;
- владање стеченим знањима у контексту („знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“);
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

Претрага