Декан факултета

Орган пословођења Факултета је Декан.

Декан Факултета, као орган пословођења, руководи радом Факултета. У руковођењу му помажу четири продекана и секретар Факултета. Продекани Факултета су продекани за:

  • финансије,
  • наставу, 
  • научноистраживачки рад,
  • квалитет и инфраструктуру и
  • студент-продекан.

 

Декан Факултета:

1. представља и заступа Факултет у земљи и иностранству;

2. предлаже нацрт Статута Већу Факултета;

3. организује и води пословање Факултета;

4. одговара за остваривање образовне и научне делатности на Факултету;

5. предлаже основе пословне политике, укључујући програм рада и план развоја Факултета;

6. подноси Савету факултета годишњи извештај о резултатима пословања Факултета;

7. покреће иницијативу и предлаже решења по питањима од значаја за обављање делатности;

8. предлаже коришћење средстава Факултета за инвестиције;

9. извршава одлуке Савета Факултета;

10. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Факултета;

11. обавља све послове пословођења и има сва овлашћења у складу са законским прописима о раду и колективним уговорима, прописана за директора;

12. има наредбодавну функцију у вези са материјално-финансијским пословањем Факултета;

13. бира и разрешава продекане Факултета, водећи рачуна о равномерној заступљености катедри;

14. одлучује о коришћењу средстава Факултета у границама законских овлашћења;

15. предлаже организацију факултета;

16. врши избор кандидата за сва радна места у ван настави;

17. потписује дипломе заједно са ректором Универзитета;

18. доноси општа акта у складу са законом и Статутом;

19. одлучује о дисциплинској одговорности запослених,

20. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Факултета.

Претрага