Службa зa oпштe, прaвнe и кaдрoвскe пoслoвe

У оквиру делатности, Служба за опште, правне и кадровске послове:

 1. издаје све врста Решења и Одлука (о запослењу, о допунском раду, постављењу, мировању статуса, личном доходку, одсуству, пензионисању, престанку радног односа, итд.),
 2. припрема предлоге и учествује у изради правилника, одлука, закључака и других општих аката које доносе органи управљања Факултета,
 3. припрема материјала за заказивање седница стручних органа, органа управљања,
 4. учествовање у раду комисија факултета,
 5. учестовање у поступцима акредитације и провере квалитета студијских програма и установе,
 6. администрација базе података истражиавача РИС,
 7. администрација базе Јединственог информационог система Србије - ЈИСП,
 8. администрација Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Регистра запослених
 9. администрација Информационог система Факултета
 10. администрација интернет презентације Факултета
 11. администрација BizNet мобилне мреже
 12. спроводи поступак по конкурсу за избор наставника и сарадника и припрема седнице Изборног већа Факултет,
 13. прати законе и друге прописе и са њима усаглашава опште акте Факултета,
 14. припрема предлоге захтева, извештаја и других аката из делокруга образовног рада Факултета, који се достављају ресорним министарствима,
 15. пружа стручну помоћ у решавању студентских захтева,
 16. обавља послове пријема, разврставања и завођења, здруживања, развођења и архивирање предмета,
 17. обавља пријем, класификацију, франкирање и отпремање поште преко поштанске службе и интерном доставом,
 18. чува регистратурски материјал и архивску грађу и врши излучивање и уништавање безвредног регистратурског материјала,
 19. израђује текстове, табеларне и графичке приказе,
 20. обавља друге послове из делокруга рада административно техничке јединице Факултета а који су одређени законом, Статутом и другим општим актима Факултета.

 

Радно време службе: 07:30-15:00 ч

Tel: 034/336-002 Кадрови
Tel: 034/330-196 Јавне набавке

  Радно место  Име и презиме   Просторија
Самостални стручнотехнички
сарадник за остале делатности - шеф службе
Ненад Петровић, дипл. маш. инж.  Д-10
Службеник за јавне набавке Марија Петровић, дипл. ецц.  Д-14
3 Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове Марија Ступар, дипл. правник Д-15
4 Технички секретар Кристина Петровић А-П-50
5 Техничар штампе Марија Ђокић  А-П-36

Претрага