Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

- акредитација 2022 -

Студијски програм докторских академских студија „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ садржи све елементе утврђене законом:

а. назив студијског програма - „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“

б. циљеве студијског програма;

Циљеви студијског програма подразумевају образовање стручњака, истраживача који поседују савремена напредна знања, усклађена са савременим правцима развоја научних дисциплина у свету. Шири циљ студијског програма докторских студија је развој науке и критичког мишљења при чему су наведени циљеви у складу са мисијом и циљевима Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

в. исход студијског програма;

Исходи студијског програма подразумевају школованог стручњака у предметним областима индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента са знањима и компетенцијама које дефинише национални оквир квалификација које предлаже Национални савет за високо образовање а усваја Министарство.

г. назив дипломе;

Студијски програм траје три године, има укупно 180 ЕСПБ бодова (од тога 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију докторске дисертације), припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив „Доктор наука – Индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент“.

д. услове за упис на студијски програм и друге најбитније елементе студијског програма и режима студија који су прописани Статутом Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, Правилником о докторским академским студијама Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу.

ђ. листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем;

Структуру студијског програма докторских академских студија „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ чини скуп изборних предмета, са оквирним садржајем чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и компетенције за стицање циљног нивоа академских студија датог студијског програма.

е. начин извођења студија - бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса бодова;

Студијски програм је индивидуалан. Сваки предмет који студент може изабрати носи по 15 ЕСПБ и сваки је структуиран кроз 5 часова предавања и 5 часова истраживачког студијског рада недељно. Полагањем испита студент стиче 90 ЕСПБ бодова.

Методе извођења наставе зависе од типа наставе (1. активна настава, 2. самостални рад студента, 3. израда докторске дисертације, итд.).

Активна настава се остварује кроз предавања и истраживачки студијски рад. Ова настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима. Предавања и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду.

Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама наставник је на располагању студентима, зависно од њихових потреба и интересовања за: давање додатних објашњења у вези истраживачког студијског рада.

Истраживачки студијски рад обухвата све облике наставе који су у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова.

Менторски рад је облик активне наставе у коме је наставник - ментор у непосредном контакту са студентом у вези израде докторске дисертације и публиковања остварених резултата.

ж. вредност докторске дисертације исказану у ЕСПБ бодовима која износи 90 ЕСПБ бодова;

з. предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; и начин избора предмета из других студијских програма на истом или другом универзитету;

ј. услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија који су прописани истим документима као и услови уписа на студије.

к. друга питања од значаја за извођење студијског програма;

Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената, и друга питања од значаја за извођење студијског програма - штампају се сваке године као посебна публикација, која је доступна јавности и у електронском облику.

 

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је образовање студената у области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџментна на нивоу докторских академских студија, односно, образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва, као и да критички процењују истраживања других. Генерално, сврха студијског програма докторских студија је развој науке и критичког мишљења.

Све важнију улогу ове студије имају у односу на захтеве тржишта рада јер дају последњи формални степен у оквиру универзитетског образовања којима се студент оспособљава за обављање најсложенијих научноистраживачких, управљачких и инжењерских послова. Потребе за стручњацима високог научно-истраживачког нивоа компетенција, знања и вештина, знатно су веће од досадашњих, како у регији тако и у читавој Србији, што је јасно уочљиво узевши у обзир нужни развој српске индустрије у условима отвореног глобалног тржишта.

Студијски програм има сврху да свршеним студентима омогући образовање за водеће и најсложеније послове у областима индустрије, истраживања, развоја, услуга, саветодавних и организационих послова, односно, у подручју индустријског инжењерства и инжењерског менаџментна, у високошколским установама, институтима, државним и другим јавним институцијама. Развој значајног дела индустрије и сектора јавних делатности у области оријентисаној ка услугама, производњи и инжењерингу, доминантно се ослања управо на истраживаче, научнике и стручњаке овог профила.

Кроз образовање оваквих кадрова, оспособљених да критички процењују истраживачки рад других и да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања, омогућава се развој нових технологија и поступака који доприносе општем друштвеном развоју и развоју науке у Србији и њеној интеграцији у светске токове истраживања и знања.

Према свему наведеном, сврха студијског програма је образовање студената и њихово оспособљавање за високо квалитетан и самосталан научно истраживачки рад, у складу са исказаним и антиципираним потребама друштва.

Сврха студијског програма је у складу са мисијом и циљевима Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Циљеви студијсог програма

Циљеви студијског програма укључују постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере.

Циљеви студијског програма „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ докторских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу подразумевају образовање стручњака, истраживача који поседују савремена напредна знања, усклађена са савременим правцима развоја научних дисциплина у свету. Циљеви студијског програма обухватају образовање стручњака у предметним областима али и развијање „меких“ вештина као што су тимски рад, као и способност презентације и излагања својих оригиналних научних резултата пред широм научном и стручном јавношћу.

Циљеви студијског програма су усклађени са савременим правцима развоја одговарајуће научне дисциплине у свету.

Конкретни циљеви студијског програма „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ докторских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу су:

 • да студентима обезбеди развој аналитичких способности, критичког начина мишљења и лидерства,
 • да генерално подржи развој научне мисли и стваралаштва у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента,
 • да студенти стекну актуелна знања из научне области докторских студија и овладају методологијама системске и креативне анализе сложених проблема,
 • да студенте оспособи за самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања и даљи развој професионалних знања и вештина,
 • да студенте оспособи за припрему и објављивање научних резултата у складу са највишим стандардима,
 • да студенте оспособи за активно учешће у међународним и домаћим истраживачким и развојним пројектима како би касније самостално конкурисали,
 • да студенте оспособи за дисеминацију знања и резултата научних истраживања – хоризонтално и вертикално,
 • да студенте оспособи за интеграцију најновијих научних сазнања и нових производа и услуга.

Циљеви студијског програма су у складу са циљевима високошколске установе на којој се програм изводи. Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоја друштва у целини.

Компетенције дипломираних студената

Програм докторских студија омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента и организују и остварују развојна и научна истраживања. Свршени студенти стичу научни назив „доктор наука - индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ и оспособљени су за самосталан научноистраживачки рад и поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима индустријског инжењерства и да разумеју и користе најсавременија знања у датој научној области;
 • критички мисле, делују креативно и независно;
 • поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата што подразумева да примењују вештине комуникације за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу;
 • научноистраживачке резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења;
 • доприносе развоју нових знања у одређеној научној дисциплини и науци уопште што укључује развој нових алата, инструмената и уређаја релевантних за област науке и рада.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента што се огледа кроз професионална знања и вештине у контексту предмета израде докторске дисертације,
 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивање основних знања из различитих области и примена тих знања што се огледа кроз способност самосталног стицања знања и разумевање битних концепата у ширем домену инжењерских наука (концепти моделирања, експерименталне, симулационе и аналитичке анализе сложених проблема, принципа пројектовања и организације);
 • способност праћења савремених достигнућа у струци;
 • развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању менаџерским знањима.

Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору. То значи да је кандидат након завршених студија способан да самостално вреднује савремене резултате и достигнућа у циљу унапређења постојећих и стварања нових модела, концепата, идеја и теорија при чему испољава иновативност и поседује научни и професионални интегритет .

Исходи студијског програма подразумевају школованог стручњака у предметним областима индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента са знањима и компетенцијама које дефинише национални оквир квалификација које предлаже Национални савет за високо образовање а усваја Министарство

Књига предмета

Књига наставника

Књига ментора

Листа ментора докторских академских студија – Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент у школској 2023/2024. години:

 1. Др Данијела Тадић, ред. проф.
 2. Др Миладин Стефановић, ред. проф.
 3. Др Милан Ерић, ред. проф.
 4. Др Иван Мачужић, ред. проф.
 5. Др Снежана Нестић, ванр. проф.
 6. Др Александар Алексић, ванр. проф.
 7. Др Марко Ђапан, ванр. проф.
 8. Др Александар Ђорђевић, ванр. проф.

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

- акредитација 2015 -

Студијски програм докторских академских студија „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ садржи све елементе утврђене законом: 1) назив и циљеви студијског програма; 2) врста студија и исход процеса учења; 3) научни назив; 4) услови за упис на студијски програм; 5) листа предмета, са оквирним садржајем; 6) начин извођења студија; 7) бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ бодови); 8) предуслови за упис појединих предмета; 9) начин избора предмета из других студијских програма на истом или другом универзитету; 10) услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија; 11) друга питања од значаја за извођење студијског програма. Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената, и друга питања од значаја за извођење студијског програма - штампају се сваке године као посебна публикација, која је доступна јавности и у електронском облику. Структуру студијског програма докторских академских студија „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ чини скуп изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и компетенције за стицање циљног нивоа академских студија датог студијског програма.

Студијски програм траје три године, има укупно 180 ЕСПБ бодова (од тога 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију докторске дисертације), припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив „Доктор наука – Индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент“. Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, Правилником о докторским академским студијама Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу.

Студијски програм је индивидуалан. Сваки предмет који студент може изабрати носи по 15 ЕСПБ и сваки је структуиран кроз 5 часова предавања и 5 часова истраживачког студијског рада недељно. Полагањем испита студент стиче 90 ЕСПБ бодова.

Методе извођења наставе зависе од типа наставе (1. активна настава, 2. самостални рад студента, 3. израда докторске дисертације, итд.).

Активна настава се остварује кроз предавања и истраживачки студијски рад. Ова настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима. Предавања и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду.

Предавања су облик наставе у коме наставник излаже наставне садржаје предмета групи студената.

Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама наставник је на располагању студентима, зависно од њихових потреба и интересовања за: давање упутстава по питању приступа учењу; давање додатних објашњења у вези истраживачког студијског рада, уз упућивање на правилно коришћење литературе.

Истраживачки студијски рад обухвата све облике наставе који су у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова. Ови часови активне наставе оспособљавају студента да приступи изради докторске дисертације.

Менторски рад је облик активне наставе у коме је наставник - ментор у непосредном контакту са студентом у вези израде докторске дисертације и публиковања остварених резултата. Менторски рад се, углавном, одвија кроз три фазе: иницијалну, фазу реализације и финалну фазу. Ментор, поред научне области у којој је најкомпетентнији , нужно је да добро познаје како општу, тако и посебне методологије истраживања у кокретној области.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је образовање студената у области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџментна на нивоу докторских академских студија, односно, образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва, као и да критички процењују истраживања других. Генерално, сврха студијског програма докторских студија је развој науке и критичког мишљења. Сврха студијског програма је у складу са мисијом и циљевима Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Све важнију улогу ове студије имају у односу на захтеве тржишта рада јер дају последњи формални степен у оквиру универзитетског образовања којима се студент оспособљава за обављање најсложенијих научноистраживачких, управљачких и инжењерских послова. Поред захтева тржишта рада, своје захтеве су исказале и Унија послодаваца као и Привредне коморе чији су инпут послужили са конципирање сврхе и структуре студијског програма. Потребе за стручњацима високог научно-истраживачког нивоа компетенција, знања и вештина, знатно су веће од досадашњих, како у регији тако и у читавој Србији, што је јасно уочљиво узевши у обзир нужни развој српске индустрије у условима отвореног глобалног тржишта.

Студијски програм има сврху да свршеним студентима омогући образовање за водеће и најсложеније послове у областима индустрије, истраживања, развоја, услуга, саветодавних и организационих послова, односно, у подручју индустријског инжењерства и инжењерског менаџментна, у високошколским установама, институтима, државним и другим јавним институцијама. Развој значајног дела индустрије и сектора јавних делатности у области оријентисаној ка услугама, производњи и инжењерингу, доминантно се ослања управо на истраживаче, научнике и стручњаке овог профила. Стога ће интензивнији развитак области још снажније истакнути потребу за већим бројем стручњака у подручју Индустријског инжењерства и инжењерског менаџментна.

Докторске студије омогућавају укључивање перспективних младих стручњака у савремене токове технолошког развоја друштва. Технолошки развој директно треба да допринесе подизању нивоа образовања и знања свих делова друштва што је од стратешког националног интереса.

Према свему наведеном, сврха студијског програма је образовање студената и њихово оспособљавање за високо квалитетан и самосталан научно истраживачки рад, у складу са исказаним и антиципираним потребама друштва. Кроз образовање оваквих кадрова, оспособљених да критички процењују истраживачки рад других и да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања, омогућава се развој нових технологија и поступака који доприносе општем друштвеном развоју и развоју науке у Србији и њеној интеграцији у светске токове истраживања и знања

Циљеви студијског прогама

Циљ студијског програма је образовање стручњака, истраживача који поседују савремена напредна знања, усклађена са савременим правцима развоја научних дисциплина у свету. Циљ студијског програма је образовање стручњака у предметним областима али и развијању „меких“ вештина као што су тимски рад, као и способност презентације и излагања својих оригиналних научних резултата пред широм научном и стручном јавношћу.

Конкретни циљеви студијског програма „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ докторских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу су:

 • да студентима обезбеди развој аналитичких способности, критичког начина мишљења и лидерства,
 • да генерално подржи развој научне мисли и стваралаштва у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента,
 • да студенти стекну актуелна знања из научне области докторских студија и овладају методологијама системске и креативне анализе сложених проблема,
 • да студенте оспособи за самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања и даљи развој професионалних знања и вештина,
 • да студенте оспособи за припрему и објављивање научних резултата у складу са највишим стандардима,
 • да студенте оспособи за активно учешће у међународним и домаћим истраживачким и развојним пројектима како би касније самостално конкурисали,
 • да студенте оспособи за дисеминацију знања и резултата научних истраживања – хоризонтално и вертикално,
 • да студенте оспособи за интеграцију најновијих научних сазнања и нових производа и услуга.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоја друштва у целини.

Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше докторске академске студије Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента имаће компетенције да воде истраживања и као и да решавају реалне проблеме из праксе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичког мишљења, способности анализе проблема, синтеза решења и предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су његове добре, а шта лоше стране. Компетенције које студенти стичу су опште, за овај ниво студија и предметно специфичне.

Свршени студенти стичу научни назив „доктор наука - индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“ и оспособљени су за самосталан научноистраживачки рад и поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у ужој научној области у којој су докторирали и организују и остварују развојна и научна истраживања,
 • могу да се укључе у остваривање међународних научних пројеката,
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка и да разумеју и користе најсавременија знања у датој научној области,
 • критички мисле, делују креативно и независно,
 • поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе,
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата,
 • оспособљени су да те резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења,
 • доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште.      

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • професионална знања и вештине у контексту предмета израде докторске дисертације и шири поглед на методологију научноистраживачког рада у пољу техничко технолошких наука,
 • темељно познавање и разумевање дисциплине којом се баве,
 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака,
 • повезивање основних знања из различитих области и њихову примену,
 • оспособљеност за самосталан научни рад и критичко праћење научне литературе,
 • способност самосталног стицања знања и разумевање битних концепата у ширем домену инжењерских наука (концепти моделирања, експерименталне, симулационе и аналитичке анализе сложених проблема, принципа пројектовања и организације),
 • способност праћења савремених достигнућа у предметној области,
 • стицање интелектуалних и практичних вештина, и то:
 • Интелектуалне вештине: 1) развој аналитичких способности, 2) усвајање и примена методолошких принципа, 3) развој критичког и научног начина мишљења, 4) вештина постављања новог и оригиналног циља истраживања, итд.

Практичне вештине: 1) вештине у примени информационо комуникационих технологија; 2) вештине презентације и комуникација; 3) вештине писања извештаја, пројектних апликација, итд.

Књига предмета

Књига наставника

Књига ментора

Претрага