Индустријско инжењерство

 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

- акредитација 2022 -

Студијски програм мастер академских студија Индустријско инжењерство траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер индустријског инжењерства“.

Услови за упис: Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Циљеви студијског програма „ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО“ су у складу са основним задацима и циљевима Факултета инжењерских наука. То подразумева да се профилишу и оспособе стручњаци у области управљања организацијама заснованим на знању, како би се лакше стварала и одржала конкурентска предност таквих организација.

Дакле, основни циљеви мастер академских студија „ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО“ су јасно и недвосмислено формулисани и омогућавају да се оспособи студент да:

 • буде у току савремених кретања у инжењерским доменима и буде способан да управља организацијама које су засноване на знању;
 • креира процесе знања уз помоћ интелигентних пословних система;
 • комуницира са својим радним окружењем на матерњем и енглеском језику;
 • самостално проширује и примењује стечена знања;
 • стекне увид у комплексне процесе доношења одлука;
 • развије самопоуздан, непристрастан и истраживачки прилаз проучавања проблема;
 • стекне увид у етичке аспекте професије;
 • буде свестан могућих импликација његових професионалних активности на безбедност, екологију, итд.;
 • ради у интернационалном окружењу (кроз проширивање сопствених социјалних, културних оквира, језичких и комуникационих вештина – а које се стичу и кроз тимски рад студената и кроз студијске боравке у иностранству);
 • разуме ефекте нових развоја у техници и науци на радно окружење, друштво, али и животну средину,
 • стекне потребне дедуктивне вештине;
 • влада апстрактним начином размишљања који са лакоћом може да примени на конкретном случају.

 Савладавањем студијског програма студент стиче опште компетенције и то:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица у домену индустријског инжењерства;                
 • овладавања методима, поступцима и процесима истраживања у домену индустријског инжењерства;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа у домену индустријског инжењерства;
 • примене знања у пракси;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • професионалне етичности.

Савладавањем курсева у оквиру мастер студијског програма „ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО“ студенти ће бити у стању да раде на пројектовању организације засноване на знању као и стварању, одржавању и побољшању односа са купцима, тј. корисницима.

Дипломирани студенти из ове области ће добити и предметно-специфичне способности из кључних фактора (садржаја) који утичу на изградњу знања:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине индустријско инжењерство;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака ;
 • повезивања основних знања из различитих области и њихове примене;
 • праћења и примене новина у струци;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима менаџмента.

Очекивани исходи знања су следећи:

 • владање знањима и вештинама у области индустријског инжењерства са нагласком на информационим технологијама на нивоу мастер академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
 • владање методама и алатима за анализу, синтезу и пројектовање проблема у индустријском инжењерству;
 • разумевање концепта и значаја и примена методологије пројектовања и увођења интегрисаних система менаџмента;
 • могућност идентификације свих проблема и недостатака пословно-производног система помоћу постојећих алата и метода и систематске анализе у циљу предлагања могућих решења без значајних улагања финансијских ресурса;
 • разумевање значаја Индустрије 4.0 за унапређење и континуални развој савремених индустријских система;
 • могућност идентификације проблема, критичке анализе и предлагања оптималног приступа за решавање реалних проблема у савременим индустријским системима;
 • владање специфичним знањима и вештинама која стиче кроз лабораторијски рад, студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, а што обухвата: информационе технологије, техничка средства и елементе, битне концепте системског инжењерства и друге предметно специфичне области;
 • владање стеченим знањима у контексту;
 • владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

- акредитација 2015 -

Студијски програм мастер академских студија Индустријско инжењерство – Пословни информациони системи акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj: 612-00347/2015-04 од 20.03.2015. године.

Студијски програм траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер индустријског инжењерства – пословни информациони системи“.

Услови за упис: Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку мастер студија Индустријско инжењерство – Пословни информациони системи очекивани исходи учења су:
- владање знањима и вештинама у области индустријског инжењерства са нагласком на информационим технологијама на нивоу мастер академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
- владање методама и алатима за анализу, синтезу и пројектовање;
- владање специфичним знањима и вештинама која стиче кроз лабораторијски рад, студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, а што обухвата: информационе технологије, техничка средства и елементе, битне концепте системског инжењерства и друге предметно специфичне области;
- владање стеченим знањима у контексту („знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“);
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

Претрага