Акта факултета

Дозвола за рад Факултета инжењерских наука 2012.

 

Статут Факултета инжењерских наука број 01-1/2700 од 17.08.2023. године - пречишћен текст

Одлука о изменама и допунама Статута од 25.04.2024. године

 

Политика квалитета ФИН-а 2019 

Стратегија обезбеђења квалитета 2019.

Програм научноистраживачког рада Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

Програм научно-истраживачког подмлатка Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

Кодекс о академском интегритету и професионалној етици 2017

План рада и финансијски план за 2024. годину

 

РАДНИ ОДНОСИ 

Правилник о организацији и систематизацији радних места на Факултету инжењерских наука 2021. (Измена и допуна Правилника 25.04.2024.)

Правилник о раду

Правилник о раду дужем од пуног радног времена

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о противпожарној заштити

Правилник о личним примањима запослених на ФИН-у (пречишћен текст 2021)

Правилник о стицању осталих прихода и њиховој расподели пречишћен текст 2021

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о заштити података о личности

План о постизању родне равноправности на ФИН-у

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

Пословник о раду Стручних органа 2021

Правилник о уређивању поступка јавне набавке 2020.

Правилник о организацији буџетског рачуноводства 2012

Правилник о раду службе за информационо-комуникационе технологије

Правилник о раду Библиотеке

Правилник о издавачкој делатности 2024

Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима (Одлука Наставно-научног већа о штампању наставног материјала на латиничном писму)

Пословник о раду Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу пречишћен текст 2021

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник о поклонима запослених

Кодекс понашања запослених

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система

Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета

Правилник о постуку оснивања и укидања катедри 2021

Правилник о додели признања 2021

СТУДИЈЕ

Упутство о активностима наставника, сарадника и студената у току испитног рока 2018

Правила полагања испита

Мерила за утврђивање висине школарине 2015 

Правилник о дисциплинској одговорности студената

 

ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Правилник о режиму основних и мастер академских студија 2021

Упутство о пријави, изради и одбрани завршног и мастер рада 2021

Правила академског понашања при одбрани завршног, дипломског и мастер рада

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Правилник о докторским академским студијама 2013 пречишћен текст 2021

Правилник о докторским академским студијама 2017 пречишћен текст 2023

Правилник о докторским академским студијама Биоинжењеринг (Одлука о изменама и допунама Правилника)

Обрасци за докторске академске студије 2023 (.zip)

 

ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Правилник о спровођењу поступка подношења иницијативе за избор у звање profesor emeritus

Правилник о ближим условима за избор у звање сарадника

Правилник о извођењу приступног предавања 2015

Одлука о утврђивању услова и поступка за стицање стручних звања

 

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Правилник о изборима за Студентски парламент Факултета инжењерских наука 2022

Пословник о раду студентског парламента 2019

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

Подаци о запосленима на Факултету инжењерских наука 31.12.2023. године

Годишњи извештај - биланс стања за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године

Извештај о раду 2023

План рада и финансијски план за 2024. годину 21.12.2023.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Одлука о именовању лица за Повереника/заменика за родну равноправност

Одлука о именовању лица за пријем информација - узбуњивање

Образац 1 - Евиденција података о остваривању родне равноправности на Факултету инжењрских наука

Образац 3 - Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за период 01.01.2023 до 31.12.2023. године

Информатор о раду 2023. година

 

 

Претрага