Машинско инжењерство

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство акредитован је Уверењем Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије бpoj: 612-00-00294/5/2019-03 од 04.10.2019. године.

Студијски програм траје три године (180 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „инжењер машинства“.

Услови за упис: У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија. Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Студент уписом у пети семeстар бира модул, од понуђених осам:

1. Машинске конструкције и механизација
2. Производно машинство
3. Моторна возила и мотори
4. Енергетика и процесна техника
5. Примењена механика и аутоматско управљање
6. Индустријски инжењеринг
7. Информатика у инжењерству и
8. Друмски саобраћај

Поред наставе и полагања испита из обавезних и изборних предмета, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда завршног рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Књига наставника>>>

По завршетку основних студија инжењер машинства бива оспособљен да:
- aнализира инжењерске проблеме, производе, процесе и поступке у складу са кључним елементима теорије система;
- користи савремене инжењерске алате за моделирање, симулацију, прорачуне и пројектовање;
- схвата принципе конструисања и пројектовања машина, уређаја, инжењерског софтвера и процеса;
- анализира и самостално саставља релевантну техничку документацију;
- влада вештинама презентације материје, комуникације са радним окружењем, као и вештинама и знањима из релевантних подручја економских и правних наука (организација, предузетништво, интелектуална својина, итд.);
- разуме односе у ширем, економском, еколошком и етичком контексту итд.

Напомена:

За студије које се одвијају у складу са програмом који је акредитован 2013. године, на следећем линку је доступна Књига предмета 2013>>>

 

Претрага