Пратећа документа Факултета

РАДНИ ОДНОСИ 

Одлука о давању сагласности за учешће у комисији за избор наставника и сарадника на другим факултетима

Одлука о давању сагласности за учешће у комисији за писање извештаја за оцену теме, кандидата и ментора односно комисији за оцену и одбрану докторске дисертације

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Рецензентски лист за наставну публикацију

Рецензентски лист за научну и стручну публикацију

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Обрасци за докторске академске студије 2023 (.zip)

Извештај Комисије о научној заснованости теме докторске дисертације

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Захтев за давање сагласности на извештај комисије о научној заснованости теме докторске дисертације

Захтев за давање сагласности на извештај о оцени урађене докторске дисертације

Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку пријаве и одбране докторске дисертације

Образац 2 - Образац уз предлог за именовање председника и чланова Комисије за писање извештаја о оцени научне, односно уметничке заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта (попуњава се приликом достављања предлога чланова Комисија за припрему извештаја о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и ментора за израду докторске дисертације)

Образац 3 - Образац уз предлог за формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта (попуњава се приликом достављања предлога чланова Комисија за припрему извештаја за оцену и одбрану докторске дисертације)

Образац 4 - Образац уз предлог за промену ментора докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта (попуњава се приликом достављања предлога новог ментора за израду докторске дисертације)

 

ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Образац за писање извештаја за избор сарадника (асистент и сарадник у настави)

Извештај комисије за избор у звање истраживач-сарадник

Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку за избор наставника и сарадника Факултета

Образац 1 - Образац уз предлог за именовање председника и чланова Комисије за избор у звање наставника Универзитета (попуњава се приликом достављања предлога чланова Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс)

 

ЗАХТЕВИ/ОБРАСЦИ

Образац за набавку

Наруџбеница

Захтев за одржавање

Образац за службено путовање

Захтев за набавку библиотечке јединице

Меморандум факултета

Едуроам - формулар за налоге

Захтев за издавање лиценци из програма Microsoft Dreamspark

Захтев за израду Каталошког записа у публикацији

 

ГРАФИЧКИ СТАНДАРДИ

Лого факултета (BW) (Adobe Illustrator) (Enhanced MetaFile) (Windows Metafile) (Portable Network Graphics) (CorelDRAW)

Лого факултета (Color) (Adobe Illustrator) (Enhanced MetaFile) (Windows Metafile) (Portable Network Graphics) (CorelDRAW)

 

 

 

Претрага