Архива

Статут Факултета инжењерских наука број 01-1/932 од 01.04.2021. године - пречишћен текст

План рада и финансијски план за 2023. годину

Образац 1 - Евиденција података о остваривању родне равноправности на Факултету инжењрских наука

Образац 3 - Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за период 01.01.2022 до 31.12.2022. године

Годишњи извештај - биланс стања за период 01.01.2021 - 31.12.2021. године

Годишњи извештај - биланс стања за период 01.01.2020 - 31.12.2020. године

Годишњи извештај - биланс стања за период 01.01.2019 - 31.12.2019. године

Правилник о докторским академским студијама 2017 пречишћен текст 2021

Статут Факултета инжењерских наука број 01-1/4180 од 07.12.2011. године

Правилник о изборима за Студентски парламент Факултета инжењерских наука 2013

Правилник о организацији и систематизацији радних места на Факултету инжењерских наука 2018.

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места

Стратегија обезбеђења квалитета и поступци обезбеђења квалитета ФИН-а 2012

Одлука о изменама и допунама Правилника и системиатизацији и организацији радних места на Факултету инзењерских наука 2015

Правилник о издавачкој делатности 2014 (Одлука о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности)

Правилник о додели ЈНМВ 2005

Правилник о уређивању поступка јавне набавке 2015.

Правилник о изменама и допунама Правилника о уређивању поступка јавне набавке на Факултету инжењерских наука

Пословник о раду Наставно научног већа

Пословник о раду Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Информатор о раду 2013

Правилник о стицању звања у складу са Законом о високом образовању 2007

Програм научноистраживачког рада Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за период 2016-2020

Програм научно-истраживачког подмлатка Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за период 2016-2020

Правилник о режиму основних и мастер академских студија 2013

Одлука о изменама и допунама Правилника о режиму ОАС и МАС 2017.

Упутство о завршном и мастер раду 2013 (.docx)

Одлука о изменама и допунама упутства и одбрани завршног и мастер рада 2017

Претрага