(2018) Основи конструисања – II издање – Светислав Јовичић, Ненад Марјановић

Korice RGBНапомена: Уџбеник "Основи конструисања, II издање" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 800,00 динара.

Наслов: Основи конструисања, II издање
Тип:
Основни универзитетски уџбеник
Аутори:
Светислав Јовичић, Ненад Марјановић
Издавач:
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, CADLab
ISBN:
978-86-6335-053-3

Из предговора:

Уџбеник Основи конструисања је намењен студентима студијских програма: Машинско, Аутомобилско и Војноиндустријско инжењерство Факултета инжењерских наука. Садржај књиге је у потпуности усаглашен са наставним планом и програмом предмета Основи конструисања који се слуша као заједнички предмет на основним академским студијама. Поред студената, ова књига може бити корисна и инжењерима, конструкторима као референтни приручник.

Уџбеник је организован у девет глава и илустрован је великим бројем слика, дијаграма и табела. Препоруке, прорачуни и подаци у табелама и дијаграмима, поред студентских вежби, могу бити коришћени и за решавање конкретних конструкционих задатака.

У првој глави дата су уводна разматрања о предмету и основним појмовима у области конструисања, а затим кратак преглед историје развоја конструисања и положај конструисања у окружењу. Разматрајући процес развоја машинског система, у другој глави, показане су развојне фазе стварања система, са посебним нагласком на процес машинског конструисања, односно на етапе и активности које тај процес прате. Потом се указује на особине и својства успешне конструкције. Трећа глава ове књиге односи се на област стандардизације и њену примену у конструисању. Посебно су обрађене области примене стандардних бројева у типизацији конструкција, као и системи машиноградње на бази стандардизације. У четвртој глави у оквиру толеранција машинских делова и склопова приказани су: стандардни систем толеранција дужинских мера, налегања у машинству, толеранције облика и положаја, сложене толеранције, утицај температуре на толеранције и склопове и посебно пресовани склопови. Проблеми прорачуна отпорности конструкција, а првенствено прорачун чврстоће при статичким и променљивим напонима приказани су у петој глави. Посебно су размотрене практичне мере за повећање динамичке издржљивости, као и услови поузданости конструкција, који су везани за крутост и деформације, као и трење и хабање.У шестој глави, у оквиру технолошки исправног обликовања, обрађене су заварене конструкције, конструисање одливака, обликовање делова који се добијају пластичним деформисањем и обрадом резањем.Коришћење принципа рационалног конструисања, као што су: примена олакшаних конструкција, правилан избор материјала и оптимизација конструкција, дато је у седмој глави ове књиге. Осма глава се односи на разраду услова радне способности и конкурен-тности конструкција као што су: склапање, расклапање и транспорт; управљање, одржавање и безбедност у раду, естетски изглед и економичност. Девета глава укратко обрађује проблеме организације послова конструисања у савременом приступу који подразумева примену рачунара.

Садржај:

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
2. ПРОЦЕС РАЗВОЈА МАШИНСКОГ СИСТЕМА
3. СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КОНСТРУИСАЊЕ
4. ТОЛЕРАНЦИЈЕ МАШИНСКИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА
5. ПРОРАЧУН ОТПОРНОСТИ КОНСТРУКЦИЈА
6. ТЕХНОЛОШКИ ИСПРАВНО ОБЛИКОВАЊЕ
7. ПРИНЦИПИ РАЦИОНАЛНОГ КОНСТРУИСАЊА
8. УСЛОВИ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ КОНСТРУКЦИЈА
9. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА КОНСТРУИСАЊА
ЛИТЕРАТУРА

Претрага