(2022) Улога и значај лидерства у управљању квалитетом: теорије и праксе – Никола Стефановић, Миладин Стефановић

Preduzetnicki menadzment

Наслов: Улога и значај лидерства у управљању квалитетом: теорије и праксе

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Никола Стефановић, Миладин Стефановић

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2022.

ISBN: 978-86-6335-099-1

Из предговора

У савременим условима пословања квалитет се за највећи број предузећа поставља као императив опстанка и развоја. Значајне технолошке промене и глобалне тенденције, посебно последњих деценија прошлог века, указују на проблем вођења предузећа на основама пословне филозофије ТQМ. У процесу имплементације концепта управљања квалитетом кључну улогу има лидерство, будући да иницира промене и ствара услове за виши квалитет производа и услуга и унапређење тржишне позиције предузећа, у односу на појачану домаћу и медјународну конкуренцију. Предузећа се, по правилу, налазе у равни потребе да постану лидери кроз квалитет, или да до квалитета додју помоћу лидера, односно ефикасног лидерства. Овај помоћни универзитетски уџбеник решава ове дилеме, нудећи концептуални прилаз којим се објашњава суштинска повезаност феномена лидерства и квалитета и улога и значај примене релевантних лидерских стилова у различитим фазама припреме и спровођења квалитета. Ова књига нуди студентима и менаџерима савремених предузећа "сет" метода и техника за остваривање мисије, визије, и циљева квалитета, на ефикасан начин, доводећи њихово пословање у склад са пробирљивим захтевима тржишта, односно потрошача и захтевима профитабилности. Намењена је свима који се баве питањима управљања предузећима на основу концепта квалитета и развоја лидерских потенцијала.


Садржај

ДЕО I: ЛИДЕРСТВО 
ГЛАВА I: ОСНОВЕ ЛИДЕРСТВА 
ГЛАВА II: ТЕОРИЈЕ И СТИЛОВИ ЛИДЕРСТВА 
ГЛАВА III: ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИ И ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРИСТУПИ
ГЛАВА IV: ЕМОТИВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЛИДЕРА 
ГЛАВА V: ТРАНСФОРМАЦИОНО ЛИДЕРСТВО 
ЛИТЕРАТУРА
ДЕО II: КВАЛИТЕТ 
ГЛАВА I: КОНЦЕПТ КВАЛИТЕТА 
ГЛАВА II: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА (СQ) 
ГЛАВА III: СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТА КВАЛИТЕТА
ГЛАВА IV: МОДЕЛИ И ОКВИРИ ЗА МЕНАЖМЕНТ КВАЛИТЕТА 
ГЛАВА V: ПЛАНИРАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ГЛАВА VI: МАРКЕТИНГ У СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА
ЛИТЕРАТУРА
ДЕО III: ПРИМЕНА ЛИДЕРСКИХ СТИЛОВА У КВАЛИТЕТУ 
ГЛАВА I: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УПРАВЉАЊА 
ГЛАВА II: МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ
ГЛАВА III: УЛОГА ЛИДЕРА У КВАЛИТЕТУ
ГЛАВА IV: ЛИДЕРСКИ СТИЛОВИ У КОНЦЕПТУ КВАЛИТЕТА 
ЛИТЕРАТУРА
ДЕО IV: ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ РЕИНЖЕЊЕРИНГА ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА 
ГЛАВА I: РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА 
ГЛАВА II: МОДЕЛ РЕИНЖЕЊЕРИНГА ПРОЦЕСА У МАРКЕТИНГУ, РАЗВОЈУ И НАБАВЦИ
ЛИТЕРАТУРА 
ДЕО V: СТУДИЈЕ СЛУЧАЈЕВА 
ГЛАВА I. СТУДИЈА СЛУЧАЈА I: FINERA FACTORING DОО 
ГЛАВА II. СТУДИЈА СЛУЧАЈА II: LOGO HOLDING 
ГЛАВА III. Студија случаја III: PC CENTAR

 

 

 

Претрага