(2023) Технологије рециклаже – Богдан Недић, Драган Џунић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Основни универзитетски уџбеник "Технологије рециклаже" се може купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. 
Цена уџбеника је 1000 динара.
 

Наслов: Технологије рециклаже

Тип: Основни универзитетски уџбеник

Аутори: Богдан Недић, Драган Џунић

Обим: 440 страна, Б5

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2023.

ISBN: 978-86-6335-101-1

Из предговора

Вишегодишњи рад са студентима на настави и изради пројектних задатака, прикупљању и систематизацији података о материјалима, технологијама, машинама и процесима рециклаже, реализацији пројеката технолошког развоја Републике Србије и непосредна сарадња са привредом, допринели су креирању овог својеврсног уџбеника намењеног како студентима тако и инжењерима у пракси и свим другим учесницима у свакодневном решавању конкретних проблема у области рециклаже и управљању чврстим отпадом.

Уџбеник ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕЦИКЛАЖЕ, садржи основне податке потребне за познавање врста и карактеристика отпада, садржаја опасних, корисних и рециклабилних материјала, утицаја штетних материја на човеково здравље и животну средину и примену технологија рециклаже, поступака, машина и постројења.

Циркуларна економија базирана на принципу што дужег кружења материјала и производа је опште прихваћен модел који треба да омогући минимизацију потрошње сировина и елиминацију отпада и загађења животне средине, задржавање вредности производа и материјала што дуже и њихово поновно враћање у економски систем по достизању краја животног века. Рециклажа је један од кључних елемената циркуларне економије. На самом почетку уџбеника су дате основне информације о циркуларној економији и технолошком систему у коме се врше процеси рециклаже. Отпадни материјал се посматра као улазна сировина у производне системе у којима се одвијају процеси рециклаже, а примењени поступци прераде отпада се посматрају као обрадни процеси.

У другом поглављу је дат осврт на начине класификације отпада. Према Каталогу отпада, који је усаглашен са каталогом отпада Европске уније и који је саставни део законске регулативе о управљању отпадом, отпад се разврстава у двадесет група у зависности од места настанка и порекла и садржи преко 800 врста отпада систематизованих према својствима и месту настанка.

Основни концепт управљања отпадом дуги низ година се односио на стратегију чији је концепт 3R (Reduce, Reuse, Recycling). Овај концепт садржи велики број елемената и његове кључне активности су: спречавање настајања отпада и његова минимизација, поновно коришћење, рециклажа, искоришћење отпада као енергента и одлагање отпада. У трећем поглављу је описан развој концепата управљања отпадом и описане хијерархије управљања отпадом од 3R до 9R. И на крају, указано је на неопходност multi R концепта (multiple R) који на прво место хијерархије ставља законску регулативу.

Електрични и електронски отпад и отпад од пластичних маса, данас представља све већи проблем са којим се са мањим или већим успехом човечанство бори. Прекомерне количине које се свакодневно стварају прете да трајно загаде животну средини и исцрпе велики део природних ресурса. Због тога је у књизи највећа пажња посвећена технологијама рециклаже ових отпада.

Поред технологија рециклаже пластичних маса и отпада од електричних и електронских уређаја уџбеник садржи разматрања технологија рециклажа отпада од стакла, папира, гуме са посебним акцентом на пнеуматике, грађевински отпад, метале, аутомобиле, медицински отпад и отпад од дрвета. Свако поглавље садржи основне податке о врстама материјала садржаним у отпаду, идентификацију према Каталогу отпада, технологије рециклаже, опрему, машине и постројења. За поједине врсте отпада дати су подаци о законској регулативи везаној за управљање токовима кретања тих врста отпада.

Рукопис уџбеника је заснован на претходно стеченим знањима, многобројној литератури из области технологија управљања отпадом и рециклаже, као и резултатима дугогодишњег рада и пројеката великог броја истраживача из Србије који се баве системима управљања отпадом и појединим поступцима рециклаже.
Жеља аутора је да ова књига пружи основна знања и буде подстрек да сутра сваки појединац, установа, предузеће и друштво буду препознати по одговорном понашању према животној средини и природним ресурсима који нису неисцрпни.


Садржај

1. УВОД У ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕЦИКЛАЖЕ
2. ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА
3. КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
4. ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРЕТМАНА ОТПАДА
5. РЕЦИКЛАЖА ПЛАСТИЧНИХ МАСА
6. РЕЦИКЛАЖА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
7. РЕЦИКЛАЖА СТАКЛА
8. РЕЦИКЛАЖА ПАПИРА
9. РЕЦИКЛАЖА ГУМЕ
10. РЕЦИКЛАЖА ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА
11. РЕЦИКЛАЖА МЕТАЛА
12. РЕЦИКЛАЖА ОТПАДНИХ ВОЗИЛА
13. УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ
14. РЕЦИКЛАЖА ДРВНОГ ОТПАДА
ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

Претрага