(2015) Обрадивост материјала резањем абразивним воденим млазом – Јелена Баралић, Богдан Недић, Мирослав Радовановић, Предраг Јанковић

Obradivost materijala rezanjem abrazivnim vodenim mlazomНаслов: Обрадивост материјала резањем абразивним воденим млазом

Тип: Монографија

Аутори: Јелена Баралић, Богдан Недић, Мирослав Радовановић, Предраг Јанковић

Рецензенти: проф. др Марин Гостимировић, проф. др Миодраг Лазић, проф. др Радомир Славковић

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2015.

ПРЕДГОВОР

Обрада абразивним воденим млазом је једна од недавно развијених неконвенционалних производних технологија. Данас се све више користи у индустрији захваљујући својим многобројним предностима над осталим технологијама резања. Међутим, да би обрада абразивним воденим млазом нашла што ширу примену у индустрији и да би се унапредиле њене перформансе, неопходно је разумевање бројних улазних и излазних параметара обраде, као и утицај улазних на излазне параметре.

У монографији: “Обрадивост материјала резањем абразивним воденим млазом“ предложени су нови модели који дефинишу утицај улазних параметара обраде абразивним воденим млазом (радног притиска, брзине кретања резне главе, протока абразива и растојања резне главе од предмета обраде) на излазне параметре као што су ширина реза, нагиб реза, храпавост обрађене површине. Предложени модели су добијени на основу опсежних експерименталних истраживања. Такође, дат је нов приступ дефинисању геометрије предње линије реза у зависности од појединих, најзначајнијих улазних параметара. На основу енергије абразивног воденог млаза и запремине уклоњеног материјала предмета обраде, одређена је специфична енергија обраде за испитивани материјал. Формирани модели за дефинисање путање абразивног воденог млаза кроз материјал предмета обраде, односно предње линије реза и прорачун енергије абразивног воденог млаза и специфичне енергије обраде абразивним воденим млазом, обезбедили су добијање модела за одређивање силе и отпора резања при обради абразивним воденим млазом. Добијени резултати су упоређени са експериментално добијеним резултатима. Модел је показао доста добро поклапање са спроведеним експериментом.

Сва сазнања, до којих се дошло током израде монографије, указују на чињеницу да од енергије абразивног воденог млаза и специфичне енергије обраде зависе излазни анализирани параметри. Ова чињеница може и треба да послужи као основа за даља истраживања у области обраде абразивним воденим млазом.

Монографија је настала као резултат рада на пројекту ТР 35034 „Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала“, под руководством проф. др Мирослава Радовановића, финансираном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 Аутори

 

Садржај:

1. Увод, 2. Историјски развој обраде абразивним воденим млазом, 3. Обрада абразивним воденим млазом, 4. Обрадни системи за обраду абразивним воденим млазом, 5. Параметри који утичу на процес обраде абразивним воденим млазом, 6. Механизам обраде абразивним воденим млазом, 7. Моделирање процеса обраде абразивним воденим млазом, 8. Експериментална истраживања процеса обраде абразивним воденим млазом, 9. утицај параметара процеса обраде на излазне параметре, 10. Модел прорачуна енергије абразивног воденог млаза, 11. Закључци, 12. Литература.

Претрага