(2010) - Техничка дијагностика - Петар Тодоровић, Бранислав Јеремић и Иван Мачужић

Tehnicka dijagnostika

Наслов: Техничка дијагностика

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Петар Тодоровић, Бранислав Јеремић и Иван Мачужић

Резиме:

Под појмом техничка дијагностика подразумева се научно-техничка дисциплина којој припадају теорија, методе и средства за одређивање стања техничких система у условима ограничених информација. Основни циљ техничке дијагностике је да се открије и спречи потенцијални отказ техничких система. То се постиже мерењем карактеристичних, одн. дијагностичких параметара и на основу одређених критеријума доноси закључак о томе да ли се они налазе у дозвољеним границама или не. Универзитетски уџбеник аутора Петра Тодоровића, Бранислава Јеремића и Ивана Мачужића обухвата све релевантне садржаје везане за област техничке дијагностике. Приказани су савремени поступци, практични примери и резултати аутора, што представља значајну дидактичку вредност књиге која ће студентима омугућити да схвате и сами примењују веома сложене методе и технике техничке дијагностике. Ова књига је корисна не само за наставу. Kњига ће сигурно наћи своје место у индустрији и другим областима привреде.

Садржај:

1. Методе одржавања техничких система
2. Стање техничких система и основне технике праћења стања
3. Појам, класификација и дигитална обрада сигнала
4. Метода техничке дијагностике заснована на мерењу и анализи вибрација – вибродијагностика
5. Идентификација отказа преко мерења и анализе вибрација
6. Анализа уља за подмазивање и продуката хабања
7. Инфрацрвена термографија
8. Бука
9. Методе испитивања без разарања

Претрага