(2006) - Теорија фази скупова примене у решавању менаџмент проблема– Проф.др Данијела Тадић

Image

Наслов: (2006) - Теорија фази скупова примене у решавању менаџмент проблема– Проф.др Данијела Тадић

Тип: Помоћни уџбеник

Аутори: Проф.др Данијела, Др Петар Станојевић, Др Маринко Алексић, Др Василије Мишковић, Владимир Буквић

Резиме:

У овом уџбенику концизно је дат преглед појмова: фази скуп, фази релација, фази број, операције над фази скуповима, фази аритметика, поређење фази бројева, фази логика и апроксимативно резоновање. Сваки појам је илустрован једноставним примерима са нумеричким подацима.Такође, приказан је и велики број управљачких проблема.

Садржај:

1. Увод
2. Фази скупови
3. Фази релације
4. Операције на фази скуповима
5. Фази бројеви
6. Фази логика
7. Одлучивање
8. Фази симулација
9. Фази контролори
10. Фази модел за одређивање приоритета у оперативном планирању одржавања
11. Фази модел за процену потребе ремонта мотора
12. Фази експертни модел процене губитака ТМС у борбеним дејствима
13. Пример примене фази логике у управљању процесом превентивног одржавања
14. Литература

Претрага