(2002) - Teхнoлoгиja oбрaдe мeтaлa рeзaњeм - избoр рeжимa oбрaдe - Др M.Лaзић

Image 

Наслов: 
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ - избор режима обраде

Тип: 
Универзитетски уџбеник

Аутори: 
Проф. др Миодраг Лазић 

Резиме: 
 
Приручник на квалитативно и садржајно нов начин приказује сва релевантна питања проблемати-ке избора и провере режима обраде. Садржи обиље података потребних за пројектовање технолошких поступака обраде, избор резних алата, избор и проверу параметара режима обраде, тако да представља својеврсну базу података. Поред мноштва табела за прорачун отпора резања, снаге машине, параметара режима обраде, димензија полуфабриката и сл., приручник садржи и приказ (димензије, ознаке) најчешће коришћених резних алата и збирку решених примера (задатака) посвећених избору режима обраде. Богато илустрован цртежима и скицама, уз одговарајућу аналитичку интерпретацију и квалита-тивно нов приступ избору и селекцији материјала, посебно савремених трендова у овој области, при-ручник може корисно послужити не само студентима факултета и виших школа, већ и стручњацима у пракси који се баве проблематиком пројектовања технолошких поступака обраде и избора режима обраде. 
 
Садржај: 

1. Избор режима обраде. 
2. Обрада стругањем. 
3. Обрада бушењем. 
4. Обрада глодањем. 
5. Обрада рендисањем. 
6. Обрада провлачењем. 
7. Обрада брушењем. 
8. Израда навоја. 
9. Израда зупчаника. 
10. Функције обрадљивости. 
11. Прилог 1: Преглед табела (додаци за обраду, облици полуфабриката, материјали итд.). 
12. Прилог 2: Преглед резних алата у обради метала резањем. 
13. Прилог 3: Збирка решених задатака. 
14. Литература.

Претрага