(2003) – Приручник зa Teрмoдинaмику – Гaсoви и пaрe – Нeбojшa Лукић

Prirucnik za termodinamiku 

Наслов: Приручник за Термодинамику – Гасови и паре

Тип: Помоћни уџбеник

Аутори: Небојша Лукић

Резиме: 

Приручник на 124 странице у виду табела, дијаграма и једначина, пружа обиље података везаних за физичке и пре свега термодинамичке какрактеристике гасова и пара. Приручник се условно може поделити на пет целина: 
- Основни подаци о јединицама SI система, таблице за конверзију. 
- Термодинамичке карактеристике идеалних и реалних гасова. 
- Термодинамичке карактеристике кључалих течности, сувозасићених и прегрејаних пара одабраних супстанци, какве су атмосферски, индустријски и расхладни гасови. 
- Термодинамичке карактеристике иделаних гасова и водене паре, представљене у виду компјутерских једначина. 
- Прилози, какви су h-h дијаграм за влажан ваздух, h-s дијаграм за водену пару. 
Сви подаци су дати прегледно, систематично, у основним или изведеним јединицама SI система. Поред сваке приложене табеле, дијаграма и једначине, назначена је литература из које су дати подаци преузети. Напредак у односу на расположиве приручкнике за Термодинамику на српском језику је учињен у погледу презентованих једначина за израчунавање термодинамичких карактеристика одабраних идеалних гасова и водене паре, прилагођених коришћењу на рачунару. Приручник даје и термодинамичке карактеристике већег броја гасова, радних флуида у расхладно-грејној техници, почев од амонијака, па све до савремених радних флуида, R170, R600. У приручнику налазимо обиље података за флуиде, какви су ваздух и вода, у свим облицима гасовите и делимично течне фазе (идеалан гас, реалан гас, кључала течност, сувозасићена пара, прегрејана пара, стандардна атмосфера). Приручник је једна од најкоришћеније литературе у области енергетске науке и технике. Приручник за Термодинамику – Гасови и паре представља савремен, користан, практично неопходан помоћни уџбеник у процесу извођења наставе на вишим школама и факултетима из свих дисциплина које третирају презентоване области. Можда још већа примена овај уџбеник очекује у разноврсним термотехничким прорачунима. Уџбеник не претендује да буде свеобухватно, енциклопедијско издање које је гломазно и често неприкладно за свакодневну употребу. Овај пручник представља преглед, сажетак најпотребнијих и најкоришћенијих података у облаасти гасова и пара. 

Претрага