(2008) - Meрeњa, aнaлизe и пoбoљшaњa - Прoф. др Mиoдрaг Лaзић

merenjaanalizepoboljsanja 

Наслов: МЕРЕЊА, АНАЛИЗЕ И ПОБОЉШАЊА

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник - приручник

Аутори: Проф. др МИОДРАГ ЛАЗИЋ

Резиме: 
 
QMS Водич 8: Мерења, анализе и побољшање има за циљ да детаљно укаже на захтеве тачке 8 стандарда и прикаже смернице за испуњење захтева, уз примере решења. Водич је тако конципиран да може корисно послужити студентима факултета који изучавају предмете Инжењеринг квалитета, Систем квалитета, ТQМ, Управљање квалитетом итд. и стручњацима из праксе (менаџерима и инжењерима квалитета) за решавање проблема са којима се свакодневно сусрећу у пракси. Приручник је тако коципиран и замишљен да буде свакодневно коришћен као водич за инжењере квалитета, јер даје решења и одговоре на многа питања из праксе. 
 
Садржај: 
 
1. Мерења, анализе и побољшања 
2. Опште одредбе 
3. Мерења и праћења 
4. Управљање неусаглашеностима 
5. Анализа података 
6. Побољшања 
7. Литература

Претрага