(2002) - Oснoви кoнструисaњa - Прoф.др Свeтислaв Р. Joцичић

osnovi konstruisanja 

Наслов: (2002) - Основи конструисања-Проф.др Светислав Р. Јовичић

Тип:  Универзитетски уџбеник-приручник

Аутори:  Проф.др Светислав Р. Јовичић

Резиме: 

Овај уџбеник намењен је студентима основних студија Машинских факултета као и стручњацима у машинској индустрији који се баве конструисањем машинских делова,склопова и система.Он је настао на основу уџбеника“Основи машинског конструисања“ кога је издала“Научна књига“,Београд 1992 године.Уџбеник је подељен у девет поглавља илустрованих великим бројем слика,табела и других података потребних конструкторима.Проблеми прорачуна отпорности конструисања,а првенствено прорачун чврстоће при статичким и промењљивим напонима презентирани су у петом поглављу.Узадњем деветом поглављу третирају се проблеми организације послова конструисања и то киако традиционалног конструисања тако и савременог конструисања помоћу рачунара чиме се рутински послови конструисања убрзавају.

Садржај: 

1.Уводна разматрања 
2.Процес развоја машинског система 
3.Стандардизација и конструисање 
4.Толеранција машинских делова и склопова 
5.Прорачун отпорности конструкција 
6.Технолошки исправно обликовање 
7.Принципи рационалног конструисања 
8.Разрада услова радне способности и конкурентности конструкције 
9.Организација послова конструисања 
10.Литература

Претрага