Понуда за набавку добара - репрезентација

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 29.08.2022. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац
3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/
4. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка добара – репрезентација
5. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на маил адресу наручиоца уз напомену понуда за репрезентацију (Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.) до 5.09.2022. године до 12.00 часова.
7. Понуде се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку добара– репрезентација. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.
8. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 5.09.2022 у 12.00 часова у просторијама наручиоца у учионици 102 објекат Д Факултета.
9. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
10. Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива

Позив за подношење понуда - WORD

Претрага