Предмет набавке је набавка добара - канцеларијски материјал

На основу члана 27., став 1 Закона о јавним набавкама на основу кога се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), а због обезбеђивања основних начела јавних набавки и закључења уговора, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 20.12.2023. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац

3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/

Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке добра је набавка канцеларијског материјала.

Процењена вредност набавке је 900.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

5. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на маил адресу наручиоца уз напомену понуда за репрезентацију (Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.) до 27.12.2023. године до 11.00 часова.

6. Понуде се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку добара– канцеларијски материјал. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.

7. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 27.12.2023. у 12.00 часова у просторијама наручиоца Факултета.

8. Лица задужена за контакт: Кристина Петровић, тел. 034/335-990, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

9. Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива

 

Позив за подношење понуда

Претрага