Предмет набавке су услуге – услуге физичко-техничког обезбеђења

На основу члана Закона члан 27., став 1. тачка 3. и члана 75., Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019 и 92/2023) Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 25.03.2024. године, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Назив и ПИБ наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ПИБ: 101576499

2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац

3. НСТЈ ознака: РС21 – Регион Шумадије и Западне Србије

4. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/

5. Врста поступка набавке: чл.27, став 1., тачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019 и 92/2023) - Друштвене и друге посебне услуге из прилога 7. Закона о јавним набавкама (чл.75 Закона),

6. Опис предмета набавке: Предмет набавке су услуге – услуге услуге физичко-техничког обезбеђења

ЦПВ ознака: 79710000 – услуге обезбеђења

7. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

8. Начин преузимања документације односно интернет адреса на којој је документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети документацију на интернет страници наручиоца http://www.fink.rs/, као и у просторијама Факултета инжењерских наука Крагујевац, ул. Сестре Јањић бр. 6 сваког радног дана од 10 до 14 часова – канцеларија А-П-50.

9. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 5 календарских дана, рачунајући од дана објављивања позива на сајту Наручилаца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 29.03.2024. године до 12.00 часова.
10. Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку услуга – услуге физичко- техничког обезбеђења - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.

11. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 29.03.2024. у 12.05 часова у просторијама наручиоца. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања морају пре почетка отварања предати комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

12. Рок за потписивања уговора: Уговор ће бити потписан у року од 5 дана од дана отварања понуда.

13. Лица задужена за контакт: Петровић Кристина, тел. 060/0310313, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

14. Понуда мора да садржи оверен образац понуде и доказе о испуњености услова. Сва документација налази се у наставку јавног позива за подношење понуда.

Позив за подношење понуда - WORD

Претрага