Оглас за давање у закуп пословног простора - "Аутомати"

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
Крагујевац, ул. Сестре Јањић бр. 6


На основу Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 Број: 361-255/2023 од 01.12.2023. године и чл. 6 и 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018, 79/2023), расписује


О Г Л А С


РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Претрага