Лaбoрaтoриja зa мoтoрнa вoзилa

Делатност

Лабораторија за моторна возила обезбеђује услове за:

 • извођење експерименталног дела наставе (лабораторијске вежбе и експериментална истраживања за потребе израде семинарских, завршних и мастер радова из области моторних возила и друмског саобраћаја),
 • извођење експерименталних истраживања у оквиру научно-истраживачких пројеката из области моторних возила и друмског саобраћаја,
 • извођење експерименталних истраживања за потребе израде докторских дисертација и
 • пружање услуга привредним и другим организацијама.

Следећи центри Факултета обављају своју делатност у оквиру Лабораторије за моторна возила:

Активности које се обављају у Лабораторији за моторна возила припадају следећим областима:

 • испитивање моторних возила (истраживање напонских стања елемената и склопова, испитивање вучно-брзинских и кочних показатеља, испитивање управљивости, стабилности и осцилаторних процеса),
 • експлоатација моторних возила и мотора (снимање експлоатационих режима, вибро-акустичка дијагностика, истраживање економичности погона, испитивање емисије издувних гасова возила),
 • идентификација динамичког система возила (идентификација регулационо-техничких карактеристика у систему возач-возило-окружење, развој метода за идентификацију система возила, пројектовање мерне и опитне опреме),
 • бука и вибрације (снимање унутрашње и спољашње буке возила, као и буке у радним просторијама, на јавним местима иу близини саобраћајница, снимање осцилаторне удобности возила, анализа буке и вибрација, развој одговарајућих софтвера).

 

Опрема

Лабораторија за моторна возила располаже са разноврсном опремом за извођење наставе и истраживања. У наставку је дат списак важније опреме:

1. уграђена опрема

• две стубне дизалице,

image001

• механички пулзатор са осцилаторним тањирима (могућност истовременог побуђивања два тањира хармонијском побудом у вертикалном правцу),

image003 1

 

• двоканалнихидродинамички пулзатор (произвођач Институт „Михајло Пупин“, могућност побуђивања масе до 200 кг, у интервалу побуда од 0,1 Hz до 50 Hz)

image003 2. остала важнија опрема

• уређај за мерење брзине кретања возила LEITZ CORREVIT, тип 062-502.021 са давачима подужне брзине (Л-1260, мерно подручје од 3km/h до 200km/h) и попречне брзине (Q-1008, мерно подручје 0 - 36 km/h),
• прецизни интеграциони мерач нивоа звука B&K тип 2230 са припадајућим 1/3-1/1 октавним филтерима B&K 1625, кондензаторским микрофоном B&K 4155, савитљивом подужном шипком B&KUA 0196, ветробранима B&KUA0237 и B&KUA 0386, мерни опсег: 24÷130 дБ,
• дигитални анемометар са сталком Thies 0774 CLIMA, мерни опсег угла струјања 0-360о, мерни опсег брзине струјања од 0,3 m/s до 35 m/s,
• мерни мост за мерење броја обртаја и обртног момента HBM MD18N са прибором,
• динамометарски точак управљача са давачима угла заокретања и момента заокретања точка управљача,
• лабораторијско возило Застава 101 (тренутно није у возном стању),
• шасија возила НЕРЕТВА (тренутно није у возном стању),
• две мерне ваге за мерење осовинског оптерећења и масе возила,
• уређај за бесконтактни пренос сигнала HBM MGT 18N.MZGR.D4,
• давач апсолутног притиска HBM P3MA, мерни опсег 200bar,
• два давача силе HBM  Z7-2, називно оптерећење до 500kg,
• четири индуктивна давача убрзања HBM B12/200, радни опсег 0 - 100Hz,
• магнетни давач броја обртаја HBM MA1,
• оптички давач броја обртаја HBM OA1,
• индуктивни давач хода HBMW100,
• шестоканални мерно-појачавачки мост HBM KWS 673.A2,
• вишеканалнимерни уређај HBM UPM 60 са прибором,
• троосни пиезоелектрични давач убрзања B&K4340S,
• модел шасије моторног возила са погоном 4х4,
• анализатор са 12 активираних улазних канала у кућишту са 12 канала NetdB12-PRO,
• 12 давача убрзања ERE AC1 02-1 A, фреквентни опсег од 0,5KHz до 15 KHz,
• 2 кондензациона микрофона са коаксијалнимпредпојачавачем 40AE 1/2" FREE FIELD,
• ударни чекић за модалну анализу, 8 kHz, опсег 0 до2200N,
• калибратор вибрација MMF-VC10, 159,2 Hz, 10m/s²,
• вишенаменски термо-анемометар KIMO VT210TF са SFC900 сондом,
• редуктор притиска SPECTRON FM/51, максимални улазни притисак 200bar, максимални излазни притисак 100 bar,
• протокомер SIEMENSSITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 i SITRANS FCT030, мерни опсег 0-30 kg/h,
• мултифункционални универзални векторски регулатор ENCEN600,
• термовизијска камера TESTO 868, резолуција 160х120 пиксела,
• више демонстрационих лабораторијских модела.

image005 image007  image009
image013 1 image013  image015
image19 1 image21 1  image23 1

 

3. рачунарска опрема и софтвер
• комплетне конфигурације рачунара,
• лаптоп рачунари,
• програмски пакет dbFARecorder, Analyzer-Postprocessing за снимање и анализу експерименталних података,
• штампачи,
• плотер НР 7090А.

 

Пројекти

Тренутно се у Лабораторији за моторна возила реализује пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ТР35041 - „Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система возач-возило-окружење“. Координатор пројекта је Факултет инжењерских наука, док су друге установе – учесници пројекта Факултет техничких наука из Новог Сада и Институт за нуклеарне наука „Винча“.

Истраживања на пројекту обухватају анализу безбедности друмских возила у јавном саобраћају, односно анализу могућности да се путем побољшања погонских карактеристика мотора СУС унапреде вучно-брзинске перформансе аутомобила, и анализу динамичког понашања возила, са посебним нагласком на системима ослањања и управљања. Имајући у виду стање савремених истраживања у области моделирања динамике возила и захтеве за интеграцијом управљачких функција возила, у оквиру пројекта се развијају модули интегралног модела динамичког система возила типа „црне кутије“.Концепција модела ће омогућити проучавање спрега између подужне, попречне и вертикалне динамике возила, чиме ће се компензовати недостаци садашњих појединачних модела подсистема возила. Такође, истраживања су фокусирана и на побољшање ергономије тракторских кабина, коришћење савремених мехатроничких система за побољшање безбедности возила и анализу стабилности на превртање трактора и мобилних машина, са нагласком на системе ослањања точкова.

Сарадници

У раду Лабораторије за моторна возила ангажовани су научни и стручни радници машинске и саобраћајне струке са богатим искуством у развоју и испитивању моторних возила, мерној техници, електроници и информатици:

 • др Божидар Крстић, ред. проф.
 • др Јованка Лукић, ред. проф.
 • др Александар Давинић, ванр. проф.
 • др Данијела Милорадовић, ред. проф.
 • др Јасна Глишовић, ред. проф.
 • др Александар Јовановић, доцент
 • маст. инж. Славица Мачужић, асистент
 • др Надица Стојановић, доцент
 • др Иван Грујић, доцент
 • мр Саша Милојевић, стручни сарадник.

 

Управник Лабораторије за моторна возила:

др Данијела Милорадовић, ред. проф.

 

 

Претрага