Понуда за набавку добара - опрема за експериментална испитивања

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 15.10.2020. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

  1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
  1. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац
  1. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/
  1. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка добара – опрема за експериментална испитивања
  1. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
  1. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца или е-mail адресу до 23.10.2020. године до 9.30 часова.
  1. Понуде могу да се поднесу на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку добара – опрема за експериментална испитивања. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима, или на е-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са назнаком понуде.
  1. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 23.10.2020 у 10:30 часова у просторијама наручиоца.
  1. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  1. Техничка спецификација опреме као и образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива:

Позив за подношење понуда - WORD

Позив за подношење понуда - PDF

Претрага