Конкурс за упис на МАСТЕР академске студије - трећи уписни рок

Конкурс за упис на МАСТЕР академске студије - трећи уписни рок је доступан у оквиру следећег документа >>>

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу РАСПИСУЈЕ:

К О Н К У Р С
за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
трећи конкурсни рок

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2022/2023. години уписује студенте на мастер академске студије на следећим студијским програмима:

1. МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - двогодишње мастер студије (120 ЕСПБ)
Број буџетских места: 1
Број самофинансирајућих места: 31
Модули:

• Машинске конструкције и механизација
• Друмски саобраћај
• Енергетика и процесна техника
• Индустријски инжењеринг
• Информатика у инжењерству
• Моторна возила и мотори
• Примењена механика и аутоматско управљање
• Производно машинство

Услови уписа:
Право на упис имају сви студенти који су завршили основне трогодишње академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 180 ЕСПБ бодова.

2. ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број буџетских места: 0
Број самофинансирајућих места: 1

Услови уписа:
Право на упис имају сви студенти који су завршили основне четворогодишње академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

3. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0
Број самофинансирајућих места: 13

Услови уписа:
Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије из научних области: техничко-технолошких, организационих, природно-математичких и сродних друштвено-хуманистичких (економија, менаџмент и др.) наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

4. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0
Број самофинансирајућих места: 3

Услови уписа:
Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије из научних области: техничко-технолошких, организационих, природно-математичких и сродних друштвено-хуманистичких (економија, менаџмент и др.) наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

5. ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0
Број самофинансирајућих места: 7

Услови уписа:
Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије из научних области техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

6. УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0
Број самофинансирајућих места: 15

Услови уписа:
Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, из научних области техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

7. БИОИНЖЕЊЕРИНГ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0
Број самофинансирајућих места: 12

Услови уписа:
Право на упис имају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет организационих наука као и неке од факултета сличних профила, из научних области техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

8. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0
Број самофинансирајућих места: 14

Услови уписа:
На студијски програм мастер академских студија Електротехника и рачунарство може се уписати кандидат који је завршио основне академске студије на студијском програму Рачунарска техника и софтверско инжењерство Факултета инжењерских наука, или на студијском програму из области Електротехничко и рачунарско инжењерство на неком сродном факултету и стекао најмање 240 ЕСПБ.

1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата
Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама, дужине студирања на основним академским студијама и степена еквиваленције завршеног студијског програма основних академских студија са одговарајућим студијским програмом мастер академских студија, који се дефинише одлуком Комисије за упис студената.
Укупан број поена за рангирање кандидата утврђује се на основу следећих формула:
БП=10*ПО*СЕ*КВ
где су:
БП - укупан број поена за рангирање студента,
ПО - просечна оцена остварена на основним академским студијама,
СЕ - степен еквиваленције студијског програма основних академских студија,
КВ – коефицијент времена студирања, који се рачуна по:
КВ=1-0,05*(ВС-ТП)
где су:
ВС – време (у годинама) за које је студент завршио основне академске студије,
ТП – дужина трајања студијског програма основних академских студија (у годинама),
Максималан укупан број поена који кандидат може да оствари при рангирању је 100.

2. Конкурсни рок
Пријаве на конкурс за упис студената на мастер академске студије примају се 14.10.2022. од 16 – 17 часова у Служби за студентска питања на Факултету инжењерских наука, улица Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Службе за студентска питања.

3. Школарина
Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:
• за двогодишње мастер академске студије: 60000,00 динара
• за једногодишње мастер академске студије: 80000,00 динара.

4. Остале одредбе
Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:
• попуњену пријаву,
• очитана лична карта (или фотокопија),
• оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама (за студенте ФИН-а није потребно да копија буде оверена),
• уверење о положеним испитима током основних студија (за студенте који нису завршили основне академске студије на ФИН-у),
• доказ о уплати,
• три фотографије 3,5 x 4,5 сm,
• За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 5000,00 динара на жиро-рачун Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Жиро-рачун Факултета је 840-7400760-81, са позивом на број 112.
Контакт телефон: 034/336-000
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 
Faculty of Engineering University of Kragujevac Call for

ENROLMENT
IN MASTER ACADEMIC STUDIES


Faculty of Engineering University of Kragujevac offers master academic studies in academic 2022/2023 for the following study programme:

1. BIOENGINEERING – one-year master studies (60 ECTS)
Number of budget students: 0
Number of self-funding students: 12 (6 studying in Serbian and 6 studying in English)

Enrolment conditions:
All students who have finished four-year undergraduate academic studies at faculties from the area of technical-technological, medical and natural sciences and gained 240 ECTS shall be entitled to apply.

1. Rules for establishing the ranking of candidates
The enrolment in the study programme shall be determined by the number of available places and the rank of the candidate on the ranking list which is established on the basis of the results of the previously completed education (GPA at the previous level of study and the degree of equivalence of the study programmes).

2. Enrolment deadline
Applications for student enrolment in master academic studies shall be accepted on October 14th 2022 in the Student affairs office during working hours (04PM – 05PM) at the Faculty of Engineering, 6 Sestre Janjić Street, Kragujevac. The Application form can be found at the Student affairs office.
Foreign students may apply online via e-mail address: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

3. Tuition fee
Tuition fee for self-funding students:
• for one-year master academic studies: 80.000,00 RSD.
• for one-year master academic studies (foreign citizens): 1.800,00 €.

4. Other requirements
In order to apply, candidates shall submit:
• Filled in application form
• Printed ID card (or photocopied in chipless version)
• Copy of certified diploma (certificate) on finished studies (for Faculty of Engineering students the copy does not need to be certified)
• Transcript of records from Bachelor studies (for students who did not graduate from the Faculty of Engineering),
• Proof of payment
• Three photographs 3.5 x 4.5 сm
• For incurred expenses that the Faculty has in regard to conducting the Call, the candidates shall pay the fee of 5000,00 RSD (50€ for foreign citizens) to the current account of the Faculty of Engineering, 6 Sestre Janjić Street, Kragujevac. The bank account of the Faculty is 840-7400760-81 with reference no. 112
• For enrolment expenses, the candidates who fulfil the admission conditions shall pay the fee of 3000,00 RSD (50€ for foreign citizens) to the current account of the Faculty of Engineering University of Kragujevac, 6 Sestre Janjić Street, Kragujevac. The bank account of the Faculty is 840-7400760-81 with reference no. 113.
Contact phone: +38134336000
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Претрага